Hot News

Active: update ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ
นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสังคมไทย

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ ได้รับรางวัล "ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘" ผู้ซึ่งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องของนักเทคนิคการแพทย์ทั่วไป และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดมา


อาลัยรักนักเทคนิคการแพทย์ผู้จากไป ศ.ดร.ทนพญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาสภาเทคนิคการแพทย์

ความหมายกินใจ ให้พวกเราที่ยังมีลมหายใจได้ระลึกไว้ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากกันไปในวันใด ไม่สามารถบอกได้ จงทำดี ปราถนาดีต่อกัน ไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น หรือแม้แต่เป็นคนอื่น  เมื่อวันนั้นมาถึง. เราจะได้ไม่เสียใจว่าเราได้ทำดีแล้ว

นิลวรรณ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น เทคนิคการแพทย์. มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสามารถสูง มีความสำเร็จอย่างยิ่งในวงการธุรกิจ การเมือง วิชาการ เป็นความภาคภูมิใจของเพื่อน  และรักในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างไม่เสื่อมคลาย  เป็นผู้ริเริ่มชวนเพื่อนให้เข้ามาพบปะกัน ในกลุ่มไลน์ MT 14 และส่งการ์ดพร้อมกลอนรายวันเพื่ออวยพรและเป็นกำลังใจให้มิตรสหาย

การจากไปอย่างกระทันหันของนิลวรรณ สอนให้เราเข้าใจสัจจะธรรมว่า "วันนี้มีโอกาสพูด จงพูดดี มีโอกาสทำ จงทำดี เพราะว่าบางที. วันพรุ่งนี้อาจไม่มีจริง"  นิลวรรณ ได้ทำแล้วครบถ้วน ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ บทความไว้อาลัยจากเพื่อนร่วมรุ่น ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ร้อยเรียงภาพกับบทเพลงซาบซึ้งกินใจ "ไม่เคย" ของศิลปิน 25 hours "เราจะคิดถึงคนสำคัญ เมื่อต้องจากกันไป...เราจะคิดถึงวันที่สวยงาม เมื่อเวลานั้นผ่านไป"

ข่าวสารจากนายกสภา

ในปีที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อันได้แก่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปภัมถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และได้ร่วมกับ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ตลอดจนชมรมเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีการพัฒนาระบบงานบริหารทุกด้าน อาทิเช่น ระบบการติดต่อระหว่างสมาชิกกับสภาเทคนิคการแพทย์เป็นระบบ Online การปรับปรุงเกณฑ์เรื่องการศึกษาต่อเนื่อง การทบทวนและจัดทำข้อสอบใหม่ประเมินความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริการแก่สมาชิกของสภาเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสังคมแห่งสุขภาพ ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน”ส่วนงานด้านมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปทั่วประเทศ และบางประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2559 สภาเทคนิคการแพทย์จะดำเนินการในเรื่องผลกระทบจากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ปีที่ตั้งไว้ การเชื่อมโยงกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพอื่น ๆ และการนำระบบบริหารแบบ Online E-office มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ภารกิจเหล่านี้จะสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกทุกท่านมาช่วยเหลือกันผมขอขอบคุณ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาเทคนิคการแพทย์ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดคุ้มครองท่านและครอบครัว ประสบแต่สิ่งที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยความสุขสดชื่น ความสำเร็จ ความเจริญ ความรุ่งเรือง ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2558

  
อัพเดทล่าสุด [2014-12-15 09:00:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register