Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา

รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing

รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing  6-7 ตุลาคม  2554   จังหวัดสระบุรี 


กรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

                                                               กรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช  รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์ ระดมความเห็น เพื่อจัดทำแผนกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ กลยุทธ ของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประชาชน 2.ด้านการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  3.ด้านกฏหมาย  4. ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ  5. ด้านการพัฒนาองค์กรสภาเทคนิคการแพทย์             โดยผลสรุปของการระดมความเห็นดังกล่าว กรรมการ และ อนุกรรมการ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำโครงการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมในการประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งต่อไป                                                                                                                                  


การรับสมัครและการสอบความรู้ ที่ 3/2554

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 22-2554 เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ ที่ 3/2554 ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารได้ ที่ไฟล์ดาวน์โหลดค่ะ


ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7 และ 8/2554

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7/2554(5 มิถุนายน 2554)   และครั้งที่ 8/2554( 12 กรกฎาคม 2554)


แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และ แนวทางประกอบการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด สธ.

แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และ แนวทางประกอบการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอดคล้องตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551   สามาร...


นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการฯ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่ง

   ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข  ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม  2554


นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการฯ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่ง

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข  ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม&nb...


เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์)

เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์)


ข่าวจาก เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ สำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่             เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย” โดยมี ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เป็นหัวหน้าโครงการ การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลในนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย เรื่องพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ การได้รับควันบุหรี่มือสอง ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องยาสูบและการควบคุมการบริโภคยาสูบ การได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และความคิดเห็นของนักเทคนิคการแพทย์ต่อบทบาทวิชาชีพสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะผู้วิจัยจะทำการสุ่มตัวอย่างจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับสภาเทคนิคการแพทย์ จากนั้นจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่างในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2554 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับแบบสอบถาม กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม และส่งกลับไปยังคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่อยู่ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้ติดแสตมป์ไว้บนแบบสอบถามให้เรียบร้อยแล้ว ท่านเพียงพับแบบสอบถามและเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษและส่งกลับเท่านั้น


ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2_2554

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ฯ ครั้งที่ 2/2554 ณวันที่ 14 กรกฎาคม  2554 


Page 13 From 23 | <...91011121314151617...>