Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี

       เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นวาระครบ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย และในปีนี้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข     ในโอกาสนี้จะเปิดโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยให้บริการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ รวม 17 รายการ เช่น การตรวจน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ กรุณาใส่เสื้อสีเหลือง สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่งเครื่องแบบนิสิตนักศึกษา    อนึ่งโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทางองค์กรวิชาชีพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจเลือดพร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยอง พิษณุโลก เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น และนครราชสีมา


งานคืนสู่เหย้าเทคนิคการแพทย์ มหิดล

 ขอเชิญศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน เข้าร่วมงาน ?คืนสู่เหย้า 50 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล?  ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550  เวลา 17.00 ? 22.00 น.  ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th/mtthai/download/50yearcomeback.pdf


คณะเทคนิคการแพทย์มหิดลจัดประชุมวิชาการ

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2550รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th/mtthai/ 


เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่..ร่วมแสดงบทบาทวิชาชีพในงานสัมนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขตภาคกลาง

กำหนดการ?สัมมนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่? (ภาคกลาง)วันอังคารที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2550เวลา 08.00-12.30 น.ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร   ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี   ๕๐ ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ********* 08.00 ? 09.00 น.    ลงทะเบียน09.00 ? 09.15 น.   พิธีเปิด โดย นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์                             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                            กล่าวรายงานโดย  ศ.พญ.สมศรี   เผ่าสวัสดิ์                           ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.)และประธานกลยุทธ์วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ-แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 09.15-09.45 น.       State-of-the-Art                            โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : กลยุทธ์สำคัญในการควบคุมยาสูบ                            โดย ศ.นพ.ประกิต   วาทีสาธกกิจ                            เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่09.45-12.00 น.      การนำเสนอ อภิปรายและวิพากษ์ การพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : นโยบาย  อุบัติการณ์                            บทบาทวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาลและผลการสำรวจครั้งที่ 1                              โดย         1.   หัวหน้ากลุ่มควบคุมบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์  กระทรวงสาธารณสุข : นพ.สมาน  ฟูตระกูล                                             2.    แพทย์ : นพ.สุทัศน์    รุ่งเรืองหิรัญญา                                             3.   ทันตแพทย์ : ทพญ.วิกุล   วิสาลเสสถ์                                             4.   เภสัชกร :  ภก.คทา   บัณฑิตานุกูล                                             5.   พยาบาล :  รศ.ดร.ผ่องศรี   ศรีมรกต                                             6.   กายภาพบำบัด :  ดร.พรรัชนี   วีระพงศ์                                             7.   สาธารณสุข :  ผศ.ดร.สุรินธร   กลัมพากร                                             8.   เทคนิคการแพทย์ : ทนพญ.คมเนตร    เตียงพิทยากร                                             9.   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล :  คุณดวงสมร   บุญผดุง                              ผู้ดำเนินการอภิปราย     โดย. ศ.นพ.สมเกียรติ    วัฒนศิริชัยกุล                                                                             ภก.คทา   บัณฑิตานุกุล12.00 ? 12.30 น.    Hospital director Summit on Smoke-Free Hospital              สรุปข้อคิดเห็นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่                              ดำเนินการโดย       ศ.พญ.ชนิกา    ตู้จินดา                                                         รศ.ดร.ผ่องศรี    ศรีมรกต ภาพ..ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มอบของที่ระลึกแด่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่..วิ่งร่วมใจ.ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์ แผ่นดินไทย

 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่..  นศ.คณะเทคนิคการแพทย์ม.รังสิตและหัวเฉียวฯเข้าร่วมงาน.วิ่งร่วมใจ.ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์  แผ่นดินไทย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงาน    วิ่งร่วมใจ.ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์    แผ่นดินไทยวันอาทิตย์ที่ 27 พค.50 เวลา 6.00น.ณ กระทรวงสาธารณสุข  ในงานนี้  เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.. (ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากรและผศ.บุษบา มาตระกูล)โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิตดร.กาญจนา สุริยะพรหม และนศ.คณะเทคนิคการแพทย์ม.รังสิตอ.ธนสาร ศิริรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและนศ. เข้าร่วมงานด้วย ภาพ..ทีมงาน คณาจารย์และนศ.ที่มาร่วมงานถ่ายภาพร่วมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข...


Dean Summit on Tobacco Controlเรื่อง การควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาบันการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ

 กำหนดการ?สัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ?Dean Summit on Tobacco Controlเรื่อง  การควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาบันการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพวันอังคารที่ 22 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  เวลา 08.00 - 15.00 น.ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ---------------------------------------------------08.00 ? 09.00 น.      ลงทะเบียน09.00 ? 09.15 น.      พิธีเปิด  โดย นพ.สงคราม  ทรัพย์เจริญ                                             แพทย์ประจำพระองค์                                             กล่าวรายงานโดย ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์                                             ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.)            และประธานกลยุทธ์วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ-แพทยสมาคมฯ09.15-09.45 น.         State-of-the-Art on Tobacco Control            ?เหลียวหลัง  แลหน้า  การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย?                                             นพ.สงคราม  ทรัพย์เจริญ                                             แพทย์ประจำพระองค์                                             (บริการอาหารว่างระหว่างการประชุม)09.45-12.00 น. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญในหลักสูตร,อุบัติการณ์การสูบบุหรี่                           ของบุคลากรของสถาบันการศึกษาวิชาชีพโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ:ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย  แพทย์ : นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา   ทันตแพทย์ : ทพ.ดร.ธงชัย  วชิรโรจน์ไพศาล   พยาบาล : ดร.สุนิดา  ปรีชาวงษ์   เภสัชกร : ผศ.ภก.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์   กายภาพบำบัด: ดร.พรรัชนี  วีระพงศ์ เทคนิคการแพทย์ : ทนพญ.คมเนตร  เตียงพิทยากร   สาธารณสุข : ผศ.ดร.สุรินธร  กลัมพากร  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ :    ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจผู้ดำเนินการอภิปราย โดย      ศ.พญ.ชนิกา  ตู้จินดาศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล12.00-13.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  13.00-13.30น.         นายแพทย์มงคล ณ สงขลา                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสุนทรพจน์ 13.30-14.30 น.     ที่ประชุมคณบดี 134 สถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพแสดงความคิดเห็นและประกาศปฏิญญาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พิธีลงนามร่วมกันระหว่างคณบดีสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ 14.30-15.00 น.      แถลงข่าว (ทุกวิชาชีพร่วมงานแถลงข่าว) ต่อสื่อมวลชน


การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

 เรียน ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน       ตามที่ท่านขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และขณะนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้อนุมัติให้ท่านขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว และจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยต่อไป       สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าวให้ท่านติดต่อขอยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ ได้ ณ สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารคลังพัสดุ ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ และชำระค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)           ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน หรือยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ ผ่านทางไปรษณีย์โดยปฏิบัติดังนี้          1. คำขอหนังสือรับรอง ฯ (ตามแบบขอสภาเทคนิคการแพทย์ด้วยตนเอง   1 ฉบับ (โดยดาวน์โหลดแบบคำขอหนังสือรับรองฯได้ที่ http://www.mtcouncil.org )          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (เซ็นสำเนาถูกต้อง)    1 ฉบับ           3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป          4. ชำระค่าหนังสือรับรองการฯ ฉบับละ 200 บาท โอนเงินเข้าบัญชี (ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ 142-0-016105 พร้อมแนบใบโอนเงินมาพร้อมกับคำขอหนังสือรับรอง ฯ ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ คุณเตือนใจ พันชนะ โทรศัพท์,โทรสาร 0-2-590-1997ต่อ 605 มือถือ 0-6-025-9694 ทั้งนี้ท่านสามารถมายื่นคำขอหนังสือรับรองได้ตั้งแต่ เป็นต้นไปหมายเหตุ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนดูได้จาก file ที่แนบ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบรับรอง ทางสภาจะดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ ทั้งนี้ทางสภาจะแจ้งให้ทราบและจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (ในกรณีที่ได้ยื่นคำร้องขอให้ทางสภาจัดส่งให้)


การรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2550

         สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ปร...


สภาฯ จัดทำเหรียญที่ระลึก 50 ปีเทคนิคการแพทย์

               ในโอกาสที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับ กรมธนารักษ์ กระทร...


อบรมทักษะการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการไวรัสเอดส์

           ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มีโครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการไวรัสเอดส์ น...


Page 20 From 28 | <...161718192021222324...>