Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข

     ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ และคณะรวม 28 คนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแ...


งบสรุปรายรับรายจ่ายประจำปี 2548

     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จัดทำรายงานการตรวจสอบงบดุลของสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และงบรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุด ณ วันเดียวกัน ดังรายละเอียดดัง file ที่แนบ


ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.....ในการประชุมวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 สำหรับสาระสำคัญของร่าง พรบ. ดังกล่าว "วิชาชีพการสาธารณสุข" หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคซึ่งหมายรวมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมโรค และการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตลอดจนการกำหนดมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพของกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ  นอกจากนี้ในร่าง พรบ.ดังกล่าวกำหนดให้มีสภาวิชาชีพการสาธารณสุขทำหน้าที่ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข     รายละเอียดร่าง พรบ.ดังกล่าวติดตามได้จาก file ที่แนบ


สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจับมือ 3 องค์กรหลัก จัดกิจกรรมถวายในหลวง 80 พรรษา และ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย

 รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ  ถึงเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในมหามงคลวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงาน 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ว่าองค์กรวิชาชีพหลักทั้ง 3 องค์กร คือสภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้อย่างยิ่งใหญ่  กระจายไปยัง 9 จุดหลักๆ ทั่วประเทศ  โดยจะประสานความร่วมมือไปยังคณบดี ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ในแต่ละภูมิภาคให้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย   สำหรับกิจกรรมจะเน้นไปที่การบริการสังคม เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การรับบริจาคโลหิต  การตรวจเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ  และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิชาชีพ  โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ที่จะถึงนี้ พร้อมกันทั้ง 9 จุดทั่วประเทศ นายกสภาฯ กล่าวด้วยว่า  สำหรับวันที่ 29 มิย. อันเป็นวันที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีอายุครบ 50 ปีพอดีนั้น  จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการที่กระทรวงสาธารณสุข  โดยเชิญผู้บริหารกระทรวงมาเป็นประธานเปิดงาน  และสภาฯ จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ตรวจเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิชาชีพในวันดังกล่าวด้วย    นายกสภาฯ กล่าวต่ออีกว่า  เพื่อให้การจัดงานในภาพรวมเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  อาจมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการจัดงานขึ้นมาชุดหนึ่ง  โดยมีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ  ต่อข้อถามที่ว่า จะมีการกำหนดวันเทคนิคการแพทย์ไทย และการใช้ตราสัญลักษณ์งาน 50 ปีฯ ด้วยหรือไม่นั้น  นายกสภาฯ กล่าวว่า  จะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในการประชุมสภาฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 กพ.นี้  และให้ความเห็นว่าแบบตราสัญลักษณ์ที่สมาคมฯ ออกแบบไว้นั้น เหมาะสมดีแล้ว  แต่จะขอนำไปถามความเห็นจากกรรมการสภาฯ ก่อนว่า มีความเห็นอย่างไร  เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแผนการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  นายกสภาฯ กล่าวว่า มีแผนที่จะว่าจ้างบริษัทเอกชน ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นผู้ทำการประชาสัมพันธ์ให้  ซึ่งคาดว่าการใช้บริษัทเอกชนที่เป็นมืออาชีพ  จะช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เข้าถึงเป้าหมายทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี  และกล่าวถึงงบประมาณในการจัดงานว่า ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งจะขอรับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนต่างๆ นายกสภาฯ กล่าวในตอนท้ายด้วยว่า  งานนี้เป็นงานของชาวเทคนิคการแพทย์ทุกคน  จึงอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการอาสาสมัครเข้ามาเป็นคณะทำงานตามจุดต่างๆ ทั้ง 9 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี  หาดใหญ่  อุบลราชธานี หรือนครราชสีมา  ซึ่งในแต่ละจุดต้องการอาสมัครเข้ามาทำงานอย่างน้อยประมาณ  20-30 คน "ขอให้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงของเรา  งานนี้เป็นงานอาสา ไม่มีค่าตอบแทน  แต่อาจจะมีเสื้อที่ระลึกแจกให้" นายกสภาฯ กล่าว   ความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบต่อไป


การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2550 และการทดสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์นั้น ขอให้ผู้ที่สอบผ่านดำเนินการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ดังนี้1. ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามแบบ สทนพ.7  โดย download ได้จากเวบไซต์สภาเทคนิคการแพทย์2. ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ตามแบบ สทนพ.13. ส่งหลักฐานมาพร้อมคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาคือ-  ใบรับรองแพทย์ ตามแบบ สทนพ.17-   สำเนาทะเบียนบ้าน-   สำเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ หนังสือ รับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ-   สำนาบัตรประชาชน-   รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน   ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป   ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์(ในกรณีที่ได้มีการส่งเอกสารบางส่วนไว้แล้วให้ส่งเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ขาด)4. ชำระค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ฉบับละ 1500 บาท 5. ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสามารถดำเนินการยื่นคำร้องและชำระค่าขึ้นทะเบียนฯได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 6. ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ โดยนำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องและชำระค่าขึ้นทะเบียนตามข้อ 4 ได้6. ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนอาจยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โดยแนบสำเนาการโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนมาที่สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรีชื่อบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์  เลขที่บัญชี 142-0-01610-5   ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุขโดยต้องส่งสำเนาการโอนเงินมาพร้อมคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ โปรดเขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ชัดเจนในการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย7. ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและส่งหลักฐานครบถ้วน สำนักงานเลขาธิการจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและนำรายชื่อของท่านเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะกรรมการสภาฯ     เมื่อพิจารณาการอนุมัติเลขที่ใบอนุญาตฯแล้ว สำนักงานเลขาธิการจะดำเนินการจัดพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพฯต่อไป**ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้สภาฯจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปให้ โปรดส่งซองจดหมายขนาด A4   ติดแสตมป์  18 บาท          จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (เขียนที่อยู่ที่ทำงานหรือที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้) มายังสภาฯพร้อมหลักฐานข้างต้น


ผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

        ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2550 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการแพ...


คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์คนใหม่

         ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 มกราคม 2550 นั้น บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีแทน                   ผู้ที่ประสงค์จะแสดงข้อคิดเห็นสามารถติดต่อกองการประกอบโรคศิลปะได้ที่ e-Mail : mrd@hss.moph.go.th หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซอง กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยวงเล็บมุมซองว่า "พิจารณ์กฎหมาย" 


มาตรฐานการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ

 เนื่องจากกองการประกอบโรคศิลปะกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือในสถานพยาบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว ในร่างฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วย ดังนั้นจึงขอนำร่างประกาศมาให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านได้ศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น รายละเอียดร่างประกาศดังกล่าวกรุณาอ่านใน file ที่แนบ               ผู้ที่ประสงค์จะเสนอความเห็นไปยังกองการประกอบโรคศิลปะ สามารถติดต่อได้ที่ e-mail: mrd@hss.moph.go.th หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซอง กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยวงเล็บมุมซองว่า "พิจารณ์กฎหมาย"


หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

                    เนื่องจากกองการประกอบโรคศิลปะกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และได้นำร่างประกาศดังกล่าวมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนั้นจึงขอนำร่างประกาศดังกล่าวมาให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านได้ศึกษาและร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น รายละเอียดร่างข้อบังคับกรุณาอ่านใน file ที่แนบ                   ผู้ที่ประสงค์จะแสดงข้อคิดเห็นสามารถติดต่อกองการประกอบโรคศิลปะได้ที่ e-Mail : mrd@hss.moph.go.th หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซอง กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยวงเล็บมุมซองว่า "พิจารณ์กฎหมาย"


เตรียมตัวสอบความรู้

 ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ กำหนดให้มีการสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2549 และการทดสอบความรู้สำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 นั้น ทางคณะอนุกรรมการขอเรียนย้ำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสอบดังนี้                สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องนำติดตัวเข้าห้องสอบ                        1.บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน    2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่  ดินสอที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 2บี   ยางลบดินสอ   ปากกาสีน้ำเงิน  ห้ามนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้าห้องสอบ1.อุปกรณ์สื่อสาร 2.เครื่องคิดเลขหรือเครื่องคำนวณทุกชนิด หรืออื่นๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตเข้าห้องสอบ หากฝ่าฝืนหรือตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น จะตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ  ทุกรายวิชา


Page 20 From 27 | <...161718192021222324...>