Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ประชุมหารือผู้รับผิดชอบแผนงาน ปี 2551 จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์  มห...


เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม International Conference on Life Sciences 2008

 Highlights:  Nov 25, 2008Grand Opening Ceremony to be presided by H.R.H. Princess Chulabhorn Keynote Address “How Life Sciences Change the Global Economy”Dr. Juan Enriquez, Chairman...


สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์

 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2551  ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551  ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรม รอยัลริเวอร์ จรัญสนิทวงศ์ 66/1 บางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานวิจัย และการแสดงนิทรรศการวิชาการและผลิตภัณฑ์ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และขอเชิญเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ หากสมาชิกท่านใดมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในปี 2550- 2551 ขอได้โปรดส่งบทคัดย่อพร้อมระบุชื่อวารสาร ปีที่ตีพิมพ์ และหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยของสมาชิกสมาคมไวรัสฯ โดยขอความกรุณาส่งเป็น  diskette หรือ CD  มายัง สมาคมไวรัสวิทยา  (ประเทศไทย)  ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช  หรือส่ง   ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล <sipaw@mahidol.ac.th> หรือ รศ. ดร. ภาวพันธ์ ภัทรโกศล <parvapan@chula.ac.th> หรือ รศ. ดร. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์<gruks@mahidol.ac.th>  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2551


เชิญรับชมข้อมูลการประชุม "The 15th Congress of the ASEAN Federation of Endocrine Societies "

 เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์รับชมข้อมูลการประชุม"The 15th Congress of the ASEAN Federation of Endocrine Societies " ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 - 1 ธันวาคม 2552  ณ ศูนย์การป...


เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก


ขอขอบพระคุณทุกที่เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551 รุ่นที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดไปด้วยดี

             การอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี จบลงไปด้วยดีค่ะ การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างพกความรู้เต็มกระเป๋าและรอยยิ้มเต็มหน้า กลับไปทั่วทุกคนค่ะ เพราะพี่วรรณิกาและพี่นัยนาต่างตั้งใจยิงทั้งความรู้และความมุขกันอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างตาสว่างกันถ้วนหน้าค่ะ               ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมการอบรมและร่วมกิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์มาโดยตลอดนะคะ พวกเราหวังว่าจำได้รับความร่วมมืออันดีเยี่ยมเช่นนี้ในโอกาสต่อไปค่ะ


แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย: Blood Bank& Med Lab

 แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา  มีที่มาจากการสัมมนาภาคีสภาวิชาชีพเพื่อสุขภาพ  ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปี 2551 จำนวน 5 แห่ง และได้นำข้อคิดเห็นจากการสัมมนา จากผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย์  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย จากการรับเลือดและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ                      สาระสำคัญจากการการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัตินี้ ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยสภา ประจำปี 2551 วันที่ 5  กันยายน  2551  และนำไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป


คู่มือการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯฉับพลัน

 ตั้งสติ เตรียมตัวให้พร้อม รับมือคลื่นพายุพัดชายฝั่ง (Storm Surge)          ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้ออกมายืนยันถึงการเตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลยกตัวสูง (Storm Surge) ซึ่งทำนายว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้  ทำให้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทำคู่มือ "คู่มือการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯฉับพลัน" ขึ้น โดยทางเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์แห่งนี้ ได้นำมาให้ชาวเทคนิคการแพทย์ได้ดาวน์โหลด ไว้เป็นข้อมูลไว้รู้เท่าทันค่ะ...นอกจากไม่ตกยุคแล้ว...ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์สตอร์มเสริจ ถึงแม้ว่าโอกาสที่เกิดเหตุการณืนี้จะไม่มากก็ตาม...แต่การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือไว้ก่อน จะทำให้สามารถหนีอย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ


6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง

6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง  โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 สิงหาคม 2551 19:29 น.         นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 6 วิชาชีพ ทั้งแพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด มีมติขอทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา              วันนี้ (29 ส.ค.) เมื่อเวลา 19.15 น.นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 6 วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1.ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา 2.ศ.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล 3.ศ.พลโท พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภา 4.ศ.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภาเภสัชกรรม 5.ผศ.สมชาย วิริยะยุทธการ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ 6.นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี นายกสภากายภาพบำบัด ได้มีมติร่วมกัน ขอร้องให้ทุกฝ่ายกรุณาอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาhttp://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9510000102458


แผนปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

 เนื่องจาก คุณพรสุรี พงษ์สุชาติ นักเทคนิคการแพทย์  ได้รับแต่งตั้งจากนายสมิทธ ธรรมสโรช ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ให้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการเตือนภัย (ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น  ได้เขียนบทความเรื่อง "ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราควรจะมีแผนปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ" เพื่อกระตุ้นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และประชาชน ท่านสามารถ down load บทความนี้ได้


Page 20 From 31 | <...161718192021222324...>