Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์

 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2551  ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551  ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรม รอยัลริเวอร์ จรัญสนิทวงศ์ 66/1 บางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานวิจัย และการแสดงนิทรรศการวิชาการและผลิตภัณฑ์ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และขอเชิญเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ หากสมาชิกท่านใดมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในปี 2550- 2551 ขอได้โปรดส่งบทคัดย่อพร้อมระบุชื่อวารสาร ปีที่ตีพิมพ์ และหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยของสมาชิกสมาคมไวรัสฯ โดยขอความกรุณาส่งเป็น  diskette หรือ CD  มายัง สมาคมไวรัสวิทยา  (ประเทศไทย)  ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช  หรือส่ง   ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล <sipaw@mahidol.ac.th> หรือ รศ. ดร. ภาวพันธ์ ภัทรโกศล <parvapan@chula.ac.th> หรือ รศ. ดร. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์<gruks@mahidol.ac.th>  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2551


เชิญรับชมข้อมูลการประชุม "The 15th Congress of the ASEAN Federation of Endocrine Societies "

 เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์รับชมข้อมูลการประชุม"The 15th Congress of the ASEAN Federation of Endocrine Societies " ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 - 1 ธันวาคม 2552  ณ ศูนย์การป...


เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก


ขอขอบพระคุณทุกที่เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551 รุ่นที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดไปด้วยดี

             การอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี จบลงไปด้วยดีค่ะ การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างพกความรู้เต็มกระเป๋าและรอยยิ้มเต็มหน้า กลับไปทั่วทุกคนค่ะ เพราะพี่วรรณิกาและพี่นัยนาต่างตั้งใจยิงทั้งความรู้และความมุขกันอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างตาสว่างกันถ้วนหน้าค่ะ               ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมการอบรมและร่วมกิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์มาโดยตลอดนะคะ พวกเราหวังว่าจำได้รับความร่วมมืออันดีเยี่ยมเช่นนี้ในโอกาสต่อไปค่ะ


แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย: Blood Bank& Med Lab

 แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา  มีที่มาจากการสัมมนาภาคีสภาวิชาชีพเพื่อสุขภาพ  ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปี 2551 จำนวน 5 แห่ง และได้นำข้อคิดเห็นจากการสัมมนา จากผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย์  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย จากการรับเลือดและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ                      สาระสำคัญจากการการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัตินี้ ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยสภา ประจำปี 2551 วันที่ 5  กันยายน  2551  และนำไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป


คู่มือการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯฉับพลัน

 ตั้งสติ เตรียมตัวให้พร้อม รับมือคลื่นพายุพัดชายฝั่ง (Storm Surge)          ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้ออกมายืนยันถึงการเตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลยกตัวสูง (Storm Surge) ซึ่งทำนายว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้  ทำให้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทำคู่มือ "คู่มือการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯฉับพลัน" ขึ้น โดยทางเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์แห่งนี้ ได้นำมาให้ชาวเทคนิคการแพทย์ได้ดาวน์โหลด ไว้เป็นข้อมูลไว้รู้เท่าทันค่ะ...นอกจากไม่ตกยุคแล้ว...ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์สตอร์มเสริจ ถึงแม้ว่าโอกาสที่เกิดเหตุการณืนี้จะไม่มากก็ตาม...แต่การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือไว้ก่อน จะทำให้สามารถหนีอย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ


6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง

6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง  โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 สิงหาคม 2551 19:29 น.         นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 6 วิชาชีพ ทั้งแพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด มีมติขอทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา              วันนี้ (29 ส.ค.) เมื่อเวลา 19.15 น.นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 6 วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1.ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา 2.ศ.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล 3.ศ.พลโท พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภา 4.ศ.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภาเภสัชกรรม 5.ผศ.สมชาย วิริยะยุทธการ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ 6.นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี นายกสภากายภาพบำบัด ได้มีมติร่วมกัน ขอร้องให้ทุกฝ่ายกรุณาอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาhttp://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9510000102458


แผนปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

 เนื่องจาก คุณพรสุรี พงษ์สุชาติ นักเทคนิคการแพทย์  ได้รับแต่งตั้งจากนายสมิทธ ธรรมสโรช ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ให้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการเตือนภัย (ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น  ได้เขียนบทความเรื่อง "ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราควรจะมีแผนปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ" เพื่อกระตุ้นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และประชาชน ท่านสามารถ down load บทความนี้ได้


ข่าวการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 รศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ แถลงผลการนับคะแนน การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิก วาระ พ.ศ.2551-2554 มีสมาชิกส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 2121 ใบ เป็นบัตรดี 2082 ใบ บัตรเสีย 39 ใบ มีสมาชิกงดออกเสียง 25 คน   ติดตามผลการเลือกตั้งได้ในประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ   ภาพการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554


ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554 หมายเลขชื่อ-สกุลคะแนน7รองศาสตราจารย์สมชาย     วิริยะยุทธกร10899รองศาสตราจารย์ยุพา     เอื้อวิจิตรอรุณ108033ศาสตราจารย์อานนท์     บุญยะรัตเวช105231นายสุพรรณ     ฟู่เจริญ9922นางวรรณิกา     มโนรมณ์9831นายยุทธนา       หมั่นดี95321นายประสิทธิ์     ชนะรัตน์9296รองศาสตราจารย์พรรณี     พิเดช8668นายสมชัย      เจิดเสริมอนันต์8483นางนัยนา     วัฒนศรี76122พลตรีหญิงอ้อยทิพย์   ณ    ถลาง7075นางศิริรัตน์      ลิกานนท์สกุล660


Page 20 From 31 | <...161718192021222324...>