Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

สารสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1ฉบับที่3 downloadได้ที่นี่

 สารสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1 ฉบับที่3 จัดส่งไปทั่วประเทศแล้ว ดังนี้คณบดี 9 สถาบันผู้แทนเทคนิคการแพทย์ 75 จังหวัดงานประชุมวิชาการต่างๆเทคนิคการแพทย์ที่เคยตอบแบบสอบถามและ เคยส่งรายชื่อที่อยู่เพื่อขอรับสารสัมพันธ์ผู้แทนบริษัท เพื่อไปช่วยเผยแพร่ทั่วประเทศฯลฯ downloadได้ที่นี่


แบบสอบถามความคิดเห็น นักเทคนิคการแพทย์เรื่องลูกจ้างชั่วคราว

บรรณาธิการสารสัมพันธ์ ได้จัดส่งสารสัมพันธ์ ฉบับที่3 ไปให้ทุกจังหวัดแล้ว ขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามเรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวตามคำถามที่หน้า12 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)ส่งคืนมาที่บรรณาธิการ สารสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะอาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุขถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 


คณะกรรมการงดการประชุมประจำเดือนธันวาคม

            ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมในเดือนธันวาคม 2549 ที่ประชุมเห็นสมควร...


นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

       ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจำนวน 1982 คนนั้น   ในบรรดาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งปรากฎว่า รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ       สำหรับการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จเป็นประธานในรัฐพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ  และสมัชชาแห่งชาติจะประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.49


สภากำหนดสอบความรู้ 14 มค.50

        สภาเทคนิคการแพทย์กำหนดสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 14 มกราคม 2549 โดยผู้ที่สอบผ่านตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์สามารถยื่นหลักฐานเพื่อสมัครสอบได้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในวัน-เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-2590-1997 ต่อ 605 หรือ 08-6025-9694     สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนการสำเร็จการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์เปิดโอกาสให้ทดสอบความรู้ในวันที่ 14 มกราคม 2549 เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่จะเข้าสอบจะต้องกรอกใบสมัครที่คณะที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 1000 บาท


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

       ผู้ที่สภาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปี พ.ศ.2549  และยังไม่ได้ติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชา...


กระทรวงวิทย์นำร่างพรบ.วิชาชีพวิทย์กลับเข้า ครม.

 หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 แต่สมาพันธ์วิชาชีพ ประกอบด้วยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัดได้ท้วงติง เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน มีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมกว้างขวางถึงวิชาชีพอื่นๆ                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวให้ที่ประชุมครม. แต่ถูกนำกลับมาทบทวนใหม่ เพราะที่ประชุมครม.ต้องการความชัดเจนในเนื้อหาที่ควบคุมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยเฉพาะวิชาชีพที่มี พ.ร.บ.ควบคุมอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซ้ำซ้อนอีกคือ การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะนำเสนอครม.อีกครั้งใน 2-3 สัปดาห์หลังจากปรับปรุง                แหล่งข่าวกล่าวว่า ประเด็นความซ้ำซ้อนคือ มาตรา 5 ที่ครอบคลุมถึงวิชาชีพที่มี พ.ร.บ.จัดตั้งสภาวิชาชีพเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว คือ 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการออกใบอนุญาตซ้ำซ้อนในมาตรา 41 ที่ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม...โดยมิได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวจะมีปัญหาและซ้ำซ้อนกับสาขาวิชาชีพที่ควบคุมตาม พ.ร.บ. ของวิชาชีพแต่ละสาขาที่มีอยู่แล้ว ฯลฯ ที่มา: มติชน ฉบับวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549


สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยมอบเงินให้สภาเทคนิคการแพทย์

 รศ. ดร. รัชนา ศานติยานนท์ ในฐานะนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวน 137,683.63 บาทให้แก่สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อใช้ในงานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


สัมมนาเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดสัมมนาเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค โดยมีรายละเอียดของกำหนดการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมการเปิดตัวคู่มือ Thailand Biotech Guide เล่มแรกของประเทศ (www.biotechthailand.com) โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการ  นักลงทุน และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  -------------------------------------------------------------------------------- ร่าง กำหนดการสัมมนา รัฐบาล กับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ28 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค 13.00-14.00    ลงทะเบียน เยี่ยมชมบูธ  และพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ                          ที่สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ14.00 -14.10   กล่าวรายงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์14.10 ? 14.30  เปิดการสัมมนา โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง                          อุตสาหกรรม   นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์14.30 ? 14.50  รัฐบาล กับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ                          โดย   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                          นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล14.50 - 15.10  บทบาทของ สวทช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนธุรกิจ                          เทคโนโลยีชีวภาพ                          โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                          รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน15.10  ? 15.40  พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมวีดิทัศน์                          ?มุมมองของบริษัทต่างชาติกับการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ                           ในประเทศไทย?15.40 - 16.00   Study: Opportunities of Biotechnology in Thailand                           โดยผู้แทนจาก Frost & Sullivan ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โทร.0-2564-6700 


การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(เพิ่มเติม)

   ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  เลขที่ใบอนุญาตฯ ท.น.๗๕๘๓  ถึง  ท.น.๘๑๕๐ บัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้อาจมอบอำนาจให้ผูอื่นรับแทน หรือหากประสงค์ให้สภาเทคนิคการแพทย์ส่งใบอนุญาตให้ทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองจดหมาย   ขนาด A4 พร้อมติดแสตมป์  จำนวน  ๑๘  บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้องส่งมาตามที่สภาเทคนิคการแพทย์   กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  สภาเทคนิคการแพทย์ จะดำเนินการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้หน้าซอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณเตือนใจ     พันชนะ  มือถือ    ๐๘๖-๐๒๕๙๖๙๔ โทร.๐-๒๕๙๐๑๙๙๗ ต่อ ๖๐๕สำหรับใบมอบอำนาจสามารถ download ได้จาก web สภาเทคนิคการแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร)รายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ


Page 20 From 26 | <...161718192021222324...>