Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

       ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจำนวน 1982 คนนั้น   ในบรรดาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งปรากฎว่า รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ       สำหรับการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จเป็นประธานในรัฐพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ  และสมัชชาแห่งชาติจะประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.49


สภากำหนดสอบความรู้ 14 มค.50

        สภาเทคนิคการแพทย์กำหนดสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 14 มกราคม 2549 โดยผู้ที่สอบผ่านตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์สามารถยื่นหลักฐานเพื่อสมัครสอบได้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในวัน-เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-2590-1997 ต่อ 605 หรือ 08-6025-9694     สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนการสำเร็จการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์เปิดโอกาสให้ทดสอบความรู้ในวันที่ 14 มกราคม 2549 เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่จะเข้าสอบจะต้องกรอกใบสมัครที่คณะที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 1000 บาท


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

       ผู้ที่สภาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปี พ.ศ.2549  และยังไม่ได้ติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชา...


กระทรวงวิทย์นำร่างพรบ.วิชาชีพวิทย์กลับเข้า ครม.

 หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 แต่สมาพันธ์วิชาชีพ ประกอบด้วยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัดได้ท้วงติง เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน มีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมกว้างขวางถึงวิชาชีพอื่นๆ                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวให้ที่ประชุมครม. แต่ถูกนำกลับมาทบทวนใหม่ เพราะที่ประชุมครม.ต้องการความชัดเจนในเนื้อหาที่ควบคุมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยเฉพาะวิชาชีพที่มี พ.ร.บ.ควบคุมอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซ้ำซ้อนอีกคือ การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะนำเสนอครม.อีกครั้งใน 2-3 สัปดาห์หลังจากปรับปรุง                แหล่งข่าวกล่าวว่า ประเด็นความซ้ำซ้อนคือ มาตรา 5 ที่ครอบคลุมถึงวิชาชีพที่มี พ.ร.บ.จัดตั้งสภาวิชาชีพเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว คือ 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการออกใบอนุญาตซ้ำซ้อนในมาตรา 41 ที่ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม...โดยมิได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวจะมีปัญหาและซ้ำซ้อนกับสาขาวิชาชีพที่ควบคุมตาม พ.ร.บ. ของวิชาชีพแต่ละสาขาที่มีอยู่แล้ว ฯลฯ ที่มา: มติชน ฉบับวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549


สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยมอบเงินให้สภาเทคนิคการแพทย์

 รศ. ดร. รัชนา ศานติยานนท์ ในฐานะนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวน 137,683.63 บาทให้แก่สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อใช้ในงานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


สัมมนาเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดสัมมนาเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค โดยมีรายละเอียดของกำหนดการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมการเปิดตัวคู่มือ Thailand Biotech Guide เล่มแรกของประเทศ (www.biotechthailand.com) โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการ  นักลงทุน และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  -------------------------------------------------------------------------------- ร่าง กำหนดการสัมมนา รัฐบาล กับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ28 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค 13.00-14.00    ลงทะเบียน เยี่ยมชมบูธ  และพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ                          ที่สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ14.00 -14.10   กล่าวรายงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์14.10 ? 14.30  เปิดการสัมมนา โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง                          อุตสาหกรรม   นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์14.30 ? 14.50  รัฐบาล กับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ                          โดย   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                          นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล14.50 - 15.10  บทบาทของ สวทช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนธุรกิจ                          เทคโนโลยีชีวภาพ                          โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                          รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน15.10  ? 15.40  พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมวีดิทัศน์                          ?มุมมองของบริษัทต่างชาติกับการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ                           ในประเทศไทย?15.40 - 16.00   Study: Opportunities of Biotechnology in Thailand                           โดยผู้แทนจาก Frost & Sullivan ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โทร.0-2564-6700 


การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(เพิ่มเติม)

   ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  เลขที่ใบอนุญาตฯ ท.น.๗๕๘๓  ถึง  ท.น.๘๑๕๐ บัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้อาจมอบอำนาจให้ผูอื่นรับแทน หรือหากประสงค์ให้สภาเทคนิคการแพทย์ส่งใบอนุญาตให้ทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองจดหมาย   ขนาด A4 พร้อมติดแสตมป์  จำนวน  ๑๘  บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้องส่งมาตามที่สภาเทคนิคการแพทย์   กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  สภาเทคนิคการแพทย์ จะดำเนินการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้หน้าซอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณเตือนใจ     พันชนะ  มือถือ    ๐๘๖-๐๒๕๙๖๙๔ โทร.๐-๒๕๙๐๑๙๙๗ ต่อ ๖๐๕สำหรับใบมอบอำนาจสามารถ download ได้จาก web สภาเทคนิคการแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร)รายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ


เลขาธิการสภาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสายงานเทคนิคการแพทย์

 ตามที่สำนักงาน กพ. อยู่ในระหว่างการนำเสนอ ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการกำหนดประเภทข้าราชการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป  ในระหว่างดำเนินการ กพ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา(บริษัทเฮย์ กรุ๊ป จำกัด) ทำการศึกษาเพื่อจำแนก ข้าราชการใน 4 ประเภทข้างต้น ออกเป็น 18 กลุ่มงาน โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ 1.กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย ของตำแหน่งงานนั้นคือใคร 2. ตำแหน่งงานนั้นมุ่งผลลัพธ์ ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐทางด้านใด ในกระบวนการทำงานเท่าที่ทราบ บริษัทที่ปรึกษา ได้มีการออกแบบสอบถาม ให้ผู้ปฏิบัติบรรยายลักษณะงาน มีการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างที่เริ่มมีการสรุปข้อมูลเบื้องต้น ทางสมาคมเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบข่าวจากสมาชิกว่า สายงานเทคนิคการแพทย์ได้จัดอยู่ในกลุ่มสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน(Technical Support)  กลุ่มนี้จะมีประมาณ 40 สายงานขอยกตัวอย่าง ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเดินเรือ นิติกรและกลุ่มช่างต่างๆ เช่น ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างภาพการแพทย์ ช่างเขียนแบบ ช่างโลหะเป็นต้น ในการดำเนินการคณะทำงานทั้งในส่วนสมาคมและสภาได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลด้านกำลังคน ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุป เมื่อจะนำไปใช้จริงจะต้องมีการสอบถามมายังกระทรวงก่อน ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งกระทรวงเห็นว่าสายงานเทคนิคการแพทย์ น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ(Caring Service) เรื่องนี้ก็เงียบไป มาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อสำนักงาน กพ.ได้มีการจัดสัมมานาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการจำแนกตำแหน่ง ผลคือสายงานเทคนิคการแพทย์ยังจัดอยู่ในกลุ่มสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน(Technical Support)  เหมือนเดิม เมื่อทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กพ. ตามร่างต่อไปนี้ ร่างหนังสือถึงสำนักงานกพ. เรื่อง การจัดตำแหน่ง สายงานนักเทคนิคการแพทย์เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                                 ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำลังปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประชาชนผู้ใช้บริการ โดยได้ให้ความสำคัญกับสมรรถนะเป็นเรื่องหลัก ซึ่งได้จัดตำแหน่งต่างๆในภาคราชการเป็น 18 กลุ่มงาน จากการติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ได้รับข้อมูลว่า สายงานนักเทคนิคการแพทย์ ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน(Technical Support) ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบวิชาชีพในภาคราชการ ว่าการจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ครอบคลุม หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพในส่วนราชการต่างๆ  สภาเทคนิคการแพทย์ จึงใคร่เสนอข้อมูลดังนี้ 1.       วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีการควบคุมกำกับภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 มีสภาเทคนิคการแพทย์เป็นองค์กรกำกับดูแล ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ การดำเนินการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์2.       วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ถือเป็นวิชาชีพหลักสาขาหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ในสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ นอกจากให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ แล้ว ยังมีบทบาทในด้านการป้องกันโรค การประเมินสภาวะสุขภาพ การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถประกอบวิชาชีพอิสระโดย เปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 เพื่อให้บริการประชาชนด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสุขภาพประจำปี การวิเคราะห์โรค การติดตามผลการรักษา จากข้อมูลดังกล่าวสายงานนักเทคนิคการแพทย์ จึงควรจัดอยู่ในกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ(Caring Service) อีกหนึ่งกลุ่มงาน3.       สายงานนักเทคนิคการแพทย์เดิมปฏิบัติงานอยู่ในสายงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 จึงได้มีการกำหนดสายงานนักเทคนิคการแพทย์ และเป็นวิชาชีพเฉพาะ ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่ง ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยงานที่เน้นหนักในการวิจัยทางการแพทย์ด้านต่างๆ  ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางด้านการศึกษาของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จากข้อมูลดังกล่าวสายงานนักเทคนิคการแพทย์ จึงควรจัดอยู่ในกลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา(Study and Research)         จากการศึกษาการจัดกลุ่มงาน (Job Family) พบว่าในบางสายงานสามารถจัดลงในหลายกลุ่มงาน เนื่องจากมีสมรรถะหลักได้หลายด้าน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง เช่นเดียวกับสายงานนักเทคนิคการแพทย์ ที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ(Caring Service) และกลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา(Study and Research)        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้สภาเทคนิคการแพทย์พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับสายงานนักเทคนิคการแพทย์ต่อไป                                                                ขอแสดงความนับถือ                                                        (รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร)                                                              นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการติดตามผล จากการประสานเบื้องต้นสำนักงาน กพ. ค่อนข้างเห็นด้วยกับความเห็นของเราในประเด็นเรื่องผลที่ตามมาถ้าสายงานเทคนิคการแพทย์จัดอยู่ในกลุ่มสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน(Technical Support) โดยความเห็นส่วนตัวมองว่าในประเด็นความก้าวหน้าทางราชการ สายงานเราไม่ได้แย่ไปกว่าเดิม กล่าวคือการจัดกลุ่มเป็นเพียงการบรรยายลักษณะภารกิจเพื่อใช้ในการประเมิน สมรรถนะ  สายงานเทคนิคการแพทย์ ยังจัดอยู่ในประเภท วิชาการ เหมือนเดิม แต่การประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับต่างๆ ใช้การประเมิน สมรรถนะ ซึ่งมีทั้ง สมรรถนะหลักในแต่ละกลุ่ม ยังมีการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นธรรมกว่าระบบเดิมใน กลุ่มประเภท วิชาการ จัดระดับเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติการK1 ในระบบเดิม ได้แก่ ระดับ 3-5ชำนาญการ K2 ในระบบเดิม ได้แก่ ระดับ 6-7ชำนาญการพิเศษ K3 ในระบบเดิม ได้แก่ ระดับ 8เชี่ยวชาญ K4 ในระบบเดิม ได้แก่ ระดับ 9ทรงคุณวุฒิ K5 ในระบบเดิม ได้แก่ ระดับ 10-11สายงานเทคนิคการแพทย์ สามารถประเมินเพื่อดำรงตำแหน่ง ในระดับ เชี่ยวชาญ ได้เช่นเดียวกับสายงานอื่น ในกรณีที่ระดับปฏิบัติการ K1 เมื่อประเมิน เป็นชำนาญการ K2 จะได้เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 3500 ไม่ต้อง ทำ 6 ว.ต่อด้วยทำ 7วช.ก่อนถึงได้เงินเหมือนในระบบเดิม การขอประเมินในระดับ ชำนาญการพิเศษมอบอำนาจการพิจารณาในระดับ กรม หรือจังหวัด ส่วนระดับเชี่ยวชาญมอบอำนาจการพิจารณาในระดับกระทรวงประเด็นที่เราขอให้เพิ่มสายงานเทคนิคการแพทย์ ให้จัดอยู่ในกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ(Caring Service) และกลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study and Research) เพิ่มเติมตามหนังสือที่ส่งถึง กพ. เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่สายงานเทคนิคการแพทย์ ในหลายภาคส่วนได้ปฏิบัติจริง และถ้าเราอยู่เฉพาะในกลุ่มกลุ่มสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน จะไม่สามารถประเมินในระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ K5 ได้เพราะไม่ได้กำหนดอยู่ในระดับการประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มมีความคืบหน้าอย่างไร ทางสภาเทคนิคการแพทย์ จะได้รายงานให้ทราบต่อไปครับ                                                                             สมชัย เจิดเสริมอนันต์                                                              เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 


สรุปผลการดำเนินงานโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะhttp://www.kkh.go.th/download/medtech/book3.pdf  ด้วยความนับถือสภาเทคนิคการแพทย์


โครงการ HIV PCR for All

 โครงการ HIV PCR for All ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่เปิดให้บริการตรวจการติดเชื้อ HIV วิธี PCR ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทุกรายทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน โดยบริการตรวจให้ฟรี ขอแบบส่งตรวจและวิธีเก็บตัวอย่างหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 5311 2188-90 ต่อ 605-606 หรือ E-mail: somkid@dmsc.moph.go.th


Page 20 From 25 | <...161718192021222324