Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 34 คน

 ผู้มีสิทธิออกเสียง กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ประวัติผู้สมัครฯ ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งส่งมา เพื่อพิจารณา


รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งส่งมา เพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร


ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

 วันที่ 4 มีนาคม 2551ขอแจ้งจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้    จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 34 คน แบ่งเป็น        ผู้ที่มาสมัครด้วยตนเอง 15 คน        ฝากใบสมัครมากับผู้สมัครท่านอื่น 9 คน        ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 10 คนทางคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกำลังตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯและจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 พิศิษฐ์ นามจันทรา


เสนอปรับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

 จากการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 นายกสภาเทคนิคการแพทย์แจ้งว่า ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ให้สภาเทคนิคการแพทย์เป็นแกนกลางเสนอความเห็นในการปรับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพนั้น ได้ประชุมสหสาขาวิชาชีพเมื่อ 18 ก.พ. 51 และรวบรวมประเด็นต่างๆเป็นความเห็นในการขอปรับค่าตอบแทนฯ ทำเป็นหนังสือตอบกลับไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เมื่อ 19 ก.พ.51 ดังนี้สายงาน - สหสาขาวิชาชีพ (เสนอโดยที่ประชุมร่วม)หลักเกณฑ์ปี 2548 - ผู้ที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขา ได้รับใบประกอบวิชาชีพ และดำรงตำแหน่งตรงตามสาขา ประกอบด้วย 1. นักเทคนิคการแพทย์2. นักรังสีการแพทย์3. นักกายภาพบำบัด4. นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย5. นักกิจกรรมบำบัด6. นักจิตวิทยาคลินิก7. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเหตุผลที่ขอปรับปรุง - ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพมีความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน ประกอบกับการปฏิบัติงานต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบางสาขางานมีความเสี่ยงอย่างสูงในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีการแบ่งกลุ่มในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามความเป็นธรรมและเหมาะสมเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ในการให้บริการประชาชนในระบบสาธารณสุขเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จึงจะรักษาบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพทำงานอยู่ในระบบอย่างมีคุณภาพได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา - ขอปรับปรุงการจัดกลุ่มใหม่ และอัตราค่าตอบแทนใหม่ดังนี้กลุ่มที่1 (อัตราไม่เกิน 2000/เดือน) ปฏิบัติหน้าที่หลักของหน้าที่ในตำแหน่งทั้ง 7 วิชาชีพตามที่ ก.พ.กำหนดกลุ่มที่2 (อัตราไม่เกิน 3000/เดือน) ปฏิบัติหน้าที่หลักของหน้าที่ในตำแหน่งทั้ง 7 วิชาชีพตามที่ ก.พ.กำหนด โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้1.รับผิดชอบงานในสาขาด้านใดด้านหนึ่งของวิชาชีพ หรือ2.ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ หรือ3.ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง หรือ4.ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ5.ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ หรือ6.ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพของหน่วยงาน 


ด่วน! นักเทคนิคการแพทย์ สธ. ที่จะเลื่อน ซี 6 ขึ้นไป ต้องรีบส่งแบบประเมิน

 ข่าวจากการประชุม สธ. แจ้งว่า นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์จะเลื่อนระดับ ซี 6 ขึ้นไป ให้รีบส่งเอกสารการประเมินก่อน31 พ.ค.51 มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการรับการประเมินเลื่อนระด...


ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 2/2551

 ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ 2/2551วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งให้สมาชิกทุกท่านทราบดังนี้1. จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 22 คน2. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทาง web site ของสภาเทคนิคการแพทย์ (http://www.mtcouncil.org) หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขชื่อ สกุล หรือแจ้งที่อยู่ที่ติดต่อได้ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ดูรายละเอียดใน web site สภาเทคนิคการแพทย์) และส่งทาง e-mail มาที่คุณเตือนใจ พันชนะ (punchana2005@hotmail.com) หรือทางไปรษณีย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 110003. การส่งบัตรเลือกตั้งถึงสมาชิกภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้ง เอกสารแนะนำการลงคะแนน สำเนาประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ นามจันทราอนุกรรมการและเลขานุการ


แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก

การขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่างล่าง แก้ไขและส่งทาง e-mail มาที่คุณเตือนใจ พันชนะ (punchana2005@hotmail.com) หรือทางไปรษณีย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธาร...


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามไฟล์ที่แนบ หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขชื่อ สกุล หรือแจ้งที่อยู่ที่ติดต่อได้ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและส่งมายัง...


เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ สมัย พ.ศ. 2551 - 2554 สามารถ download ข้อมูลประกอบการสมัครฯ ได้ตามเอกสารที่แนบ


ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 1/2551

 ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ 1/2551 1. สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 14(4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์             ปรัชชญาสิทธิกุล                ประธานอนุกรรมการ2. รองศาสตราจารย์สุพรรณ                    สุขอรุณ                               อนุกรรมการ3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา                  ศานติยานนท์                       อนุกรรมการ4. พันเอกหญิงสุปาณี                               มีศิริ                                    อนุกรรมการ5. น.ส.มณีรัตน์                                       ฉัตรศิขรินทร                       อนุกรรมการ6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสยา                      จันทร์วิทยานุชิต                  อนุกรรมการ7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์                     นามจันทรา                         อนุกรรมการและเลขานุการ 2. คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ กำหนดแผนการดำเนินการเลือกตั้งดังนี้                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2551           รับสมัครรับเลือกตั้ง                วันที่ 14 มีนาคม 2551                                  ส่งเอกสารแนะนำการลงคะแนน สำเนา                                                                                     ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร                                                                                     เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครและบัตรเลือกตั้งไป                                                                                    ยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 มีนาคม ? 18 เมษายน 2551            ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้ง ณ สภา                                                                                    เทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนน                                                                                    สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง                                                                                    จ.นนทบุรี หรือส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์                                                                                    ถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายใน                                                                                    วันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 16.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น.             ตรวจนับคะแนน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์     อิน ถนนพระราม 6 สามเสนใน กทม. 3. การสมัครรับเลือกตั้ง                3.1  จำนวนกรรมการที่จะต้องมีการเลือกตั้ง 12 คน3.2  สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                                ก. เป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์                                ข. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต                                ค. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย                3.3 ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2551 โดยก. สมัครด้วยตนเอง ณ สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนน                  สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือข. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงสภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลัง    พัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โดยต้องส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 16.00 น.    ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ทาง website สภาเทคนิคการแพทย์      (http://www.mtcouncil.org)3.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร                ก. สำเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ                ข. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                ค. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                   จำนวน 3 รูป 


Page 20 From 30 | <...161718192021222324...>