Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ สมัย พ.ศ. 2551 - 2554 สามารถ download ข้อมูลประกอบการสมัครฯ ได้ตามเอกสารที่แนบ


ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 1/2551

 ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ 1/2551 1. สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 14(4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์             ปรัชชญาสิทธิกุล                ประธานอนุกรรมการ2. รองศาสตราจารย์สุพรรณ                    สุขอรุณ                               อนุกรรมการ3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา                  ศานติยานนท์                       อนุกรรมการ4. พันเอกหญิงสุปาณี                               มีศิริ                                    อนุกรรมการ5. น.ส.มณีรัตน์                                       ฉัตรศิขรินทร                       อนุกรรมการ6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสยา                      จันทร์วิทยานุชิต                  อนุกรรมการ7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์                     นามจันทรา                         อนุกรรมการและเลขานุการ 2. คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ กำหนดแผนการดำเนินการเลือกตั้งดังนี้                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2551           รับสมัครรับเลือกตั้ง                วันที่ 14 มีนาคม 2551                                  ส่งเอกสารแนะนำการลงคะแนน สำเนา                                                                                     ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร                                                                                     เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครและบัตรเลือกตั้งไป                                                                                    ยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 มีนาคม ? 18 เมษายน 2551            ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้ง ณ สภา                                                                                    เทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนน                                                                                    สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง                                                                                    จ.นนทบุรี หรือส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์                                                                                    ถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายใน                                                                                    วันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 16.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น.             ตรวจนับคะแนน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์     อิน ถนนพระราม 6 สามเสนใน กทม. 3. การสมัครรับเลือกตั้ง                3.1  จำนวนกรรมการที่จะต้องมีการเลือกตั้ง 12 คน3.2  สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                                ก. เป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์                                ข. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต                                ค. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย                3.3 ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2551 โดยก. สมัครด้วยตนเอง ณ สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนน                  สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือข. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงสภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลัง    พัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โดยต้องส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 16.00 น.    ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ทาง website สภาเทคนิคการแพทย์      (http://www.mtcouncil.org)3.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร                ก. สำเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ                ข. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ                ค. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                   จำนวน 3 รูป 


อาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 ในดวงใจไทยทั้งชาติธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติยามพระบาทเสด็จไปยังไพรสณฑ์ทรงดับทุกข์ท่วมท้นใจไทยทุกคนเมื่อยามยล พอ.สว.ก่อสุขใจเทคนิคการแพทย์ภูมิใจ ได้ร่วมสานพระปณิธาน พอ.สว.ก่อกุศลทรงพระคุณยิ่งใหญ่ทั่วสกลขอ ธ ทรงสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญข้าพระพุทธเจ้า สภาเทคนิคการแพทย์รศ. สุวรรณา ไวถนอมสัตว์ ร้อยกรอง 


กรุณา Update ข้อมูลของท่าน

 เรียน สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์มีความประสงค์จะ update ฐานข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานภาพโดยรวมของนักเทคนิคการแพทย์ และเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ช่วย update ข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ส่งมายังสภาเทคนิคการแพทย์ทางไปรษณีย์/ทาง fax/หรือส่งเป็น e-mail มายังฝ่ายเลขาฯสภาเทคนิคการแพทย์ คุณเตือนใจ พันชนะ punchana2005@hotmail.com ขอขอบคุณมาล่วงหน้าในความร่วมมือของทุกท่าน


ประกาศรับสมัครสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1-2551

 สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยต้องสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550ผู้สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขโดยดาวน์โหลดประกาศที่แนบ


พิเศษ! สำหรับบริษัทห้างร้านที่ต้องการเผยแพร่กิจการของท่านสู่นักเทคนิคการแพทย์

 เรียน บริษัทห้างร้านที่ประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์ทางสภาเทคนิคการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtcouncil.org และในเบื้องต้นมี 4 บริษัทที่สนับสนุนกิจกรรมของทางสภาโดยคิดอัตราค่าสนับสนุนเป็นเงิน 20,000 บาทต่อปี และทางสภาตอบแทนโดยลงโลโก้ของบริษัทพร้อมลิงค์ ดังที่ท่านได้เห็นในเว็บไซต์นี้สำหรับตั้งแต่ปีใหม่นี้ หากบริษัทห้างร้านใดประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาดังที่กล่าว จะได้ลงโลโก้พร้อมลิงค์ในเว็บไซต์พร้อมกับได้ลงโฆษณาในสารสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ซึ่งทางสภาได้จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ และแจกจ่ายไปยังนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศอีกด้วยจึงเรียนมายังท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาทราบ หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ท.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง ประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์  อีเมล์ pongpetchc@yahoo.com และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้


ด่วน! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2550 ในวันที่ 7 ต.ค. 50 นี้

  คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2550  ในวันอ...


การประชุมผู้ตรวจประเมินและผู้ประสานงานการตรวจประเมิน

อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดประชุมผู้ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ประชุมผู้ตรวจประเมินและผู้ประสานงานการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบบริหารคุณภาพของสภาเทคนิคการแพทย์ ในส่วนกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการขอรับรอง LA/HA     


ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดพ.ศ.2550

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดพ.ศ.2550ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ ควรอ่าน ตามไฟล์ที่แนบมา และเตรียมตัวไปสมัคร ณ จังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ขอทบทวนเรื่องราวเดิม... เรื่องนี้..ให้อ่านพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545..1.อนุกก.ควบคุมคุณภาพฯระดับจังหวัดชุดเดิม..หมดวาระลงแล้ว..ทั้งประเทศ..(ตามวาระของกก.ควบคุมคุณภาพฯชุดใหญ่).. 2.ตอนนี้.เข้าสู่การสมัคร..อนุกก.ควบคุมคุณภาพฯระดับจังหวัดชุดใหม่... ครั้งนี้..ปรับวาระการทำงานเป็น4ปี.หรือหมดวาระตามกก.ควบคุมคุณภาพฯชุดใหญ่.. 3.ประกาศฉบับนี้..ส่งออกจากสปสช..ไปทั่วประเทศแล้ว..ในสัปดาห์ที่ผ่านมา... และในประกาศ...ได้กำหนดให้มีการประสานงานกับสภาวิชาชีพต่างๆ..เพื่อช่วยปชส.ไปสู่สมาชิกสภาวิชาชีพต่างๆ..4.ท่านลองติดตามเรื่องที่สปสช.สาขา(คือที่สสจ.) . อย่ารอ..อยู่กับที่..เชิงรุกเข้าไปหาผู้รับผิดชอบที่จังหวัด... 


ตรวจสอบแล้ว - บุคคลที่เป็นข่าวเปิดคลินิกเถื่อนไม่ได้จบจุฬาฯ

 ตามที่มีผู้โพสกระทู้เกี่ยวกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับราวกลางเดือนสิงหาคม 2550 ที่ลงข่าวการจับกุมบุคคลที่เปิดคลินิกเถื่อนแถบจังหวัดสมุทรปราการ และในรายละเอียดของข่าวลงว่าเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ และประธานสภาเทคนิคการแพทย์สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ผลการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า บุคคลผู้นี้ไม่เคยสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ไม่มีชื่อบุคคลผู้นี้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 20 From 29 | <...161718192021222324...>