Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ครบ 1 ปี 6 เดือน ที่ต้องได้รับการ Surveillance

ประกาศ!!! รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ครบ 1 ปี 6 เดือน ที่ต้องได้รับการ Surveillance สามารถโหลดเอกสาร แบบตรวจติดตามระบบคุณภาพ (Surveillance Checklist) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 โดยสภาเทคนิคการแพทย์ มีขั้นตอนดังนี้1.ส่งแบบตรวจติดตาม (F-21_Checklis for Surveillant-MT-55 Version-2_July-2015-ForUser) ที่เชื่อมโยงหลักฐานแต่ละหัวข้อ2.ให้ส่งในรูปแบบแบบตรวจติดตามดังกล่าว ในรูปแบบซีดี เหมือนการแก้ไขโอกาสพัฒนา ระบุว่า surveillance และระบุ ชื่อหัวหน้าทีมตรวจครั้งที่ผ่านมา 3. ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่สภาเทคนิคการแพทย์ ภายใน30วันนับจากวันที่ประกาศประกาศณวันที่ 1 กันยายน 2558 


๊Update 1 พ.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558

เพิ่มเติม!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558 หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ที่เบอร์โทรศัพท์  02-948-5753 ต่อ 12 หรือโทรสาร 02-8840430 ต่อ 36053 และ 02-143-9753


ขอเชิญร่วมสนุกในการตั้งคำถาม "20 คำถามยอดฮิตบนเส้นทางสู่ LA

ขอเชิญร่วมสนุกในการตั้งคำถาม---"20 คำถามยอดฮิตบนเส้นทางสู่ LA"---- * หากคำถามของสมาชิกท่านใดรับเลือกเป็นคำถามยอดฮิตเพื่อนำไปสู่คำตอบที่ให้ความกระจ่างแก่การทำระบบคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ จะได้รับรางวัลเป็น # เสื้อ แล็บดี มีสุข # ** รางวัลมีจำนวนจำกัดรีบส่งคำถามมายังโพสนี้*** ขอสงวนสิทธิท่านละ1รางวัล **** หรือคำถามใดได้รับเลือกมีผู้ถามจำนวนมาก ผู้ที่ถามท่านแรกจะได้รับสิทธิรับรางวัล# ส่งกันมาเยอะๆนะคะ #


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง             คำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558   โดยจะมีการประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ห้องประชุมวีกูล วีรานุวัตติ์   


มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิดการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำ "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง" โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยา "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติเม็ดเลือดแดง" นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และ รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย ที่กรุณาเป็นบรรณาธิการ รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล และ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพประกอบ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี เนื่องจากไฟล์เก่ามีปัญหาปัญหาดาวน์โหลดไม่ได้ ได้ทำการแก้ไขให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://cloudbox.3bb.co.th/share/OTQyMHwyMTE4YjlmNjg5YzRlOGQ3OGQzNDIxODY4OGE3YTFjZnwyNzEx


Update File: มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ โดยอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะขึ้น โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก "เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ" นี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ยุพิน อนิวรรตอังกูร คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณาธิการคู่มือนี้ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี http://www.mediafire.com/view/cs32a9jad4abxpy/เกณฑ์มาตรฐาน_การตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ_(ฉบับสมบูรณ์_ขึ้นเว็บ).pdf).pdfหรือhttp://cloudbox.3bb.co.th/share/OTQxOXxlM2YzMDY0YWM0MjRhODBlMGFiZWM5OTllOWFjNmQxN3wyNzEx


ประกาศ!!! รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประกาศรายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 


ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันอบรมและเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับสมัครการอบรม

ขอประกาศแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวันอบรม -   MTC-LA 07 รุ่น 4   จ.เชียงใหม่ เดิมอบรมวันที่  20-21 กรกฎาคม 2558   ขอเปลี่ยนวันอบรมเป็น  17-18  กรกฎาคม 2558    -   MTC-LA 02  รุ่น 10 จ.กรุงเทพมหานคร อบรมวันที่ 26-28  กรกฎาคม  2558  เดิมเปิดรับสมัคร 1-15  กรกฎาคม ขอเปลี่ยนวันเปิดรับสมัคร เป็น  1-30 มิถุนายน 2558   


ประกาศ!!! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2258

ประกาศ!!! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2258


ช่วยกันสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ได้ให้สัมภาษณ์ . เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งประกาศใช้ในปีเดียวกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุดปัจจุบันทำให้ข้อกฏหมายตามไม่ทัน  อีกทั้งประเทศไทยมีข้อผูกพันธ์อนุสัญญากับองค์การอนามัยโรคเพื่อคุ้มครองพิษภัยจากยาสูบ รวมทั้งอนาคตเยาวชนไทย และให้รัฐบาลสนับสนุน และผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันเป็นกฏหมายต่อไป ขอให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน Change.org/Tobacco-bill


Page 3 From 31 | 1234567...>