Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

นับเป็นพระกรุณาคุณและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ต่อนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ

นับเป็นพระกรุณาคุณและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้รับประทานพระกรุณาจากพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระอุปถัมภ์ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล. ๐๐๑๒.๓/๕๖๗๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ข้อมูลจาก http://www.amtt.org/index.php?components=amtt_announce&file=84


Slide บรรยายการประชุม HA ครั้งที่ 14 องค์กรที่น่าไว้วางใจ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ในหัวข้อ LAb น่าเชื่อถือ......ดูตรงไหน โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์

ในงานประชุมครั้งที่ 14 HA National Forum เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้บรรยายในหัวข้อ LAb น่าเชื่อถือ......ดูตรงไหนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากสนใจในรายละเอียด สามารถ Download Slide เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ครับทีมประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์


เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2

เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2กำหนดการจัดงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.  "มาตรฐานไทยไปสากล". ในงานมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 - กรกฎาคม 2556   มีการประกาศเกียรติคุณ Quality Director 2013 แก่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ Quality MT 2013 แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สำหรับ หัวข้อการบรรยายน่าสนใจ เกี่ยวกับมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ที่สำคัญแต่ผู้ประกอบวิชาชีพยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายและยังไม่ได้นำไปใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เหลียวหลัง ระวังหน้า(Management review),  Near miss-No miss, จัดซื้อไร้รอยต่อ, IQC มีดีกว่าที่คิด,  ตู้ปลอดเชื้อ...เชื่อได้ไหม?, นอกจากนี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Awards 5ประเภท คือ POCT,CQI, Innovation, R2R, และQuality net work ในงานมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากบริษัท/ห้างร้าน 40-50 คูหา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และการจัดบรรยายวิชาการ After lunch symposium โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000บาท และกำหนดการโดยละเอียดและใบสมัคร จะแจ้งให้ทราบต่อไป วรรณิกา มโนรมณ์  นายกสภาเทคนิคการแพทย์  (26กุมภาพันธ์ 2556)


โอกาสสุดท้าย เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ งวดแรก ขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น

เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขนำไปปฏิบัติ เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอน การจัดเขตปลอดบุหรี่ในอาคารและสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ การสนับสนุนให้มีเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ การสำรวจข้อมูลการบริโภคยาสูบและการได้รับควันบุหรี่ เป็นต้น นอกจากกำหนดจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพแล้ว องค์การอนามัยโลกยังได้ออกเอกสารเกี่ยวกับบทบาทของบุคลารทางด้านสาธารณสุขในการควบคุมยาสูบเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพนำไปปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยปรับปรุงโครงการได้เน้นการปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน การพิจารณาจากคณะกรรมการและการจัดงบประมาณจะแจ้งเจ้าของโครงการที่เขียนขอรับงบประมาณ  หมดเขตส่งโครงการ 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น ขั้นตอนการดำเนินงาน1. จัดทำโครงการโดยพิจารณาเลือกโครงการย่อยข้างต้น กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ    ระบุชื่อเทคนิคการแพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address ตอนท้ายของ    เอกสารโครงการลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล2. ส่งโครงการทาง e-mail ที่ คุณเตือนใจ พันชนะ เจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ การติดต่อ1.  ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา   pisit.n@rsu.ac.th, pisnam@gmail.com มือถือ 08-7819-97782 . คุณเตือนใจ พันชนะ punchana2005@hotmail.com                              มือถือ 08-6609-4913  


วุฒิสภา จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” เป็นปีที่ 2

1 มี.ค. 56 -      รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยประธาน กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา และเลขานุการกรรมการโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” ปีที่ 2 พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ ภายใน 28 มิ.ย. นี้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และ นายดิเรก ถึงฝั่ง เลขานุการกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ปีที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการใหม่และประชาชนที่สนใจเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับใบประกาศ เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อได้ที่ www.senate.go.thและ www.science.or.th และส่งแบบเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯโทรศัพท์ 0 2831 9158 – 9 โทรสาร 0 2831 9159     e-mail: staff@science.or.thทั้งนี้ กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง เป็นรูปธรรม จำนวน 215 ผลงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และจากผลความสำเร็จดังกล่าว ประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการในปี 2556 เป็นปีที่ 2 โดยผลงานจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  1. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต 2.สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ 3.สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ 4.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม และ      5.สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆ  วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงที่มา http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=372


ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้การจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีรายละเอียดครบถ้วน สอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   สภาเทคนิคการแพทย์ จึงกำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (นางวรรณิกา  มโนรมณ์)นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ตามเอกสารที่แนบท้าย 


กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS)

เพื่อให้การจัดหาระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีรายละเอียดครบถ้วน และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์    สภาเทคนิคการแพทย์ จึงกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS)ประกาศ  ณ  วันที่ 2   กันยายน พ.ศ.2555นางวรรณิกา มโนรมณ์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 13

 ด่วน!1. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ2. โอนเงินค่าลงทะเบียน 1500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชีสภาเทคนิคการแพทย์ (ฝึกอบรม)เลขที่บัญชี 955-0-06878-1  ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้สภาฯ ทราบทางโทรสาร หรือ อีเมล์(ในข้อ1) หากไม่โอนเงินมาภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์   สภาฯ จะเชิญผู้มีรายชื่อสำรองเข้าอบรมแทนต่อไป     3. การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการโอนเงินครบถ้วน


โครงการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๖ MT Best Practice Awards 2013

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2013 (MT Best Practice Awards 2013) ซึ่งมี ๕ ประเภท ได้แก่ POCT, CQI, Innovation, R to R และ Quality Network เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และทีมงานห้องปฏิบัติการทั่วประเทศได้มีโอกาสนำผลงานการพัฒนาคุณภาพ วิชาการ นวัตกรรม และผลความสำเร็จ มาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักวิชาการ ทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การประสานความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นโอกาสสร้างเสริมให้มีเครือข่ายพัฒนาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับโล่และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐บาท และรางวัลชมเชยจะได้รับโล่และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ (Thailand LA Forum 2013) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าประชุม และรับผิดชอบจัดที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้นำเสนอผลงานจำนวน 1 รายต่อ 1 ผลงานรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  


ด่วนที่สุดรับสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 13ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ด่วนที่สุดรับสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  รุ่นที่ 13ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556   


Page 3 From 26 | 1234567...>