Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิดการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำ "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง" โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยา "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติเม็ดเลือดแดง" นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และ รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย ที่กรุณาเป็นบรรณาธิการ รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล และ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพประกอบ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี เนื่องจากไฟล์เก่ามีปัญหาปัญหาดาวน์โหลดไม่ได้ ได้ทำการแก้ไขให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://cloudbox.3bb.co.th/share/OTQyMHwyMTE4YjlmNjg5YzRlOGQ3OGQzNDIxODY4OGE3YTFjZnwyNzEx


Update File: มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ โดยอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะขึ้น โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก "เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ" นี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ยุพิน อนิวรรตอังกูร คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณาธิการคู่มือนี้ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี http://www.mediafire.com/view/cs32a9jad4abxpy/เกณฑ์มาตรฐาน_การตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ_(ฉบับสมบูรณ์_ขึ้นเว็บ).pdf).pdfหรือhttp://cloudbox.3bb.co.th/share/OTQxOXxlM2YzMDY0YWM0MjRhODBlMGFiZWM5OTllOWFjNmQxN3wyNzEx


ประกาศ!!! รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประกาศรายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 


ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันอบรมและเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับสมัครการอบรม

ขอประกาศแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวันอบรม -   MTC-LA 07 รุ่น 4   จ.เชียงใหม่ เดิมอบรมวันที่  20-21 กรกฎาคม 2558   ขอเปลี่ยนวันอบรมเป็น  17-18  กรกฎาคม 2558    -   MTC-LA 02  รุ่น 10 จ.กรุงเทพมหานคร อบรมวันที่ 26-28  กรกฎาคม  2558  เดิมเปิดรับสมัคร 1-15  กรกฎาคม ขอเปลี่ยนวันเปิดรับสมัคร เป็น  1-30 มิถุนายน 2558   


ประกาศ!!! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2258

ประกาศ!!! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2258


ช่วยกันสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ได้ให้สัมภาษณ์ . เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งประกาศใช้ในปีเดียวกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุดปัจจุบันทำให้ข้อกฏหมายตามไม่ทัน  อีกทั้งประเทศไทยมีข้อผูกพันธ์อนุสัญญากับองค์การอนามัยโรคเพื่อคุ้มครองพิษภัยจากยาสูบ รวมทั้งอนาคตเยาวชนไทย และให้รัฐบาลสนับสนุน และผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันเป็นกฏหมายต่อไป ขอให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน Change.org/Tobacco-bill


ประกาศรายชื่อผ้สมัครลงทะเบียนโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ซ.รามอินทรา 52/1 (ติดกับ รพ.สินแพทย์)

ประกาศรายชื่อผ้สมัครลงทะเบียนโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง  วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ซ.รามอินทรา 52/1 (ติดกับ รพ.สินแพทย์)   ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-9485753 ต่อ 13 หรือ watcharee_kid@hotmail.com  และแผนที่การเดินทางตามที่แนบ การเดินทางด้วยรถสาธารณ จะสะดวกกว่านำรถยนต์ส่วนบุคคลมาเอง


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 04 ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 04 ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน  จ.ขอนแก่น   ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน  หากมีข้อสงสัยในส่วนของรายชื่อหรือรายละเอียด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648  ในวันและเวลาราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม MTC-LA-01 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศ!!! รายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายชื่อที่เอกสารไม่ครบ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-141-4282 หรือ 081-489-9648 ในวันและเวลาราชการ (เบอร์ติต่อจองห้องพัก โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส 074-232333 ให้แจ้งว่ามาอบรมของสภาเทคนิคการแพทย์)


ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558


Page 3 From 30 | 1234567...>