Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ประชุม Asia Pacific Biosafety conference (3-6 Nov 2014)โดย สมาคมชีวนิรภัย ประเทศไทย


ขอเชิญผู้สนใจประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Congress of Medical Virology 2014 (ICMV 2014)” Theme: “Viral diseases without border”ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ที่ Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand

ขอเชิญผู้สนใจประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Congress of Medical Virology 2014 (ICMV 2014)” Theme: “Viral diseases without border”ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ที่ Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand


แบบการคิดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้คิดคะแนนการควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

แบบการคิดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้คิดคะแนนการควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก         ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์สามารถ Download ได้แล้วที่ www.mtcouncil.org


การป้องกันการติดเชื้อในตรวจทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างที่สงสัย Ebola โดย ทนพ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ

บทความนี้แปลและย่อความจาก “Laboratory precautions for samples collected from patients with suspected viral haemorrhagic fevers (VHF)” (1) ซึ่งมี 2 ส่วน คือ Part A: Guidelines for laboratories that are not associated with a designated isolation hospital และ Part B: Guidelines for laboratories that are associated with a designated isolation hospital ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ Part A เพราะเชื่อว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม Part B ย่อมทราบวิธีปฏิบัติดีอยู่แล้ว (ผู้เขียนแปลและย่อความเฉพาะส่วนที่สำคัญ ผู้สนใจควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากฉบับเต็ม)


นักเทคนิคการแพทย์ผู้ที่สอบผ่านความรู้เพื่อ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้ยื่นหลักฐานตามที่ประกาศไว้ ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ที่สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ยื่นหลักฐานตามที่ประกาศไว้ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 (ถ้าสะดวกมาส่งที่ทำการสภาศูนย์ราชการฯ อาคาร บี)เพื่อความรวดเร็วเนื่องจากหลายท่านมีความจำเป็นและใช้ยื่นประกอบหลักฐานในการสมัครงานขอบคุณครับทีมประชาสัมพันธ์สภาฯ 


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : ภาควิชาจุลชีววิทยา และอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557- 1 สิงหาคม 2557

ภาควิชาจุลชีววิทยา และอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557- 1 สิงหาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบ


ประกาศ รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 57


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2-2557 สนามสอบกลาง และ สนามสอบขอนแก่น


ประกาศ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2557

ประกาศ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2557 (ตามเอกสารที่แนบ)


ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาการความก้าวหน้าของการบริการสหเวชศาสตร์แบบองค์รวมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ. ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมวิชาการและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๐๐๐.-บาท  (สามพันบาทถ้วน) โดยโอนผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 856-030455-5 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนเป็นรายบุคคลมาที่ E-mail: sureerat5152@gmail.com เพื่อ สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยจำกัดจำนวน นักเทคนิคการแพทย์ ๔๕ ท่าน นักกายภาพบำบัด ๓๐ ท่าน ดูรายละเอียดได้ที่ www.hospital.tu.ac.th หรือติดต่อสอบถามผู้ประสานงานคือ                      นางสาวสุรีรัตน์ รอดคลองตัน โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๙๒๖ ๙๑๐๙ E-mail: sureerat5152@gmail.com


Page 3 From 28 | 1234567...>