Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

วุฒิสภา จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” เป็นปีที่ 2

1 มี.ค. 56 -      รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยประธาน กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา และเลขานุการกรรมการโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” ปีที่ 2 พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ ภายใน 28 มิ.ย. นี้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และ นายดิเรก ถึงฝั่ง เลขานุการกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ปีที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการใหม่และประชาชนที่สนใจเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับใบประกาศ เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อได้ที่ www.senate.go.thและ www.science.or.th และส่งแบบเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯโทรศัพท์ 0 2831 9158 – 9 โทรสาร 0 2831 9159     e-mail: staff@science.or.thทั้งนี้ กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง เป็นรูปธรรม จำนวน 215 ผลงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และจากผลความสำเร็จดังกล่าว ประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการในปี 2556 เป็นปีที่ 2 โดยผลงานจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  1. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต 2.สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ 3.สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ 4.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม และ      5.สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆ  วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงที่มา http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=372


ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้การจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีรายละเอียดครบถ้วน สอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   สภาเทคนิคการแพทย์ จึงกำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (นางวรรณิกา  มโนรมณ์)นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ตามเอกสารที่แนบท้าย 


กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS)

เพื่อให้การจัดหาระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีรายละเอียดครบถ้วน และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์    สภาเทคนิคการแพทย์ จึงกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS)ประกาศ  ณ  วันที่ 2   กันยายน พ.ศ.2555นางวรรณิกา มโนรมณ์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 13

 ด่วน!1. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ2. โอนเงินค่าลงทะเบียน 1500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชีสภาเทคนิคการแพทย์ (ฝึกอบรม)เลขที่บัญชี 955-0-06878-1  ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้สภาฯ ทราบทางโทรสาร หรือ อีเมล์(ในข้อ1) หากไม่โอนเงินมาภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์   สภาฯ จะเชิญผู้มีรายชื่อสำรองเข้าอบรมแทนต่อไป     3. การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการโอนเงินครบถ้วน


โครงการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๖ MT Best Practice Awards 2013

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2013 (MT Best Practice Awards 2013) ซึ่งมี ๕ ประเภท ได้แก่ POCT, CQI, Innovation, R to R และ Quality Network เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และทีมงานห้องปฏิบัติการทั่วประเทศได้มีโอกาสนำผลงานการพัฒนาคุณภาพ วิชาการ นวัตกรรม และผลความสำเร็จ มาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักวิชาการ ทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การประสานความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นโอกาสสร้างเสริมให้มีเครือข่ายพัฒนาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับโล่และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐บาท และรางวัลชมเชยจะได้รับโล่และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ (Thailand LA Forum 2013) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าประชุม และรับผิดชอบจัดที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้นำเสนอผลงานจำนวน 1 รายต่อ 1 ผลงานรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  


ด่วนที่สุดรับสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 13ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ด่วนที่สุดรับสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  รุ่นที่ 13ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556   


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถ ทำการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ได้ตามภาระงานและความจำเป็นของพื้นที่ไปก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถ ทำการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ได้ตามภาระงานและความจำเป็นของพื้นที่ไปก่อน   สำหรับ ระบบการจ้างงานตามระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขยังไม่อาจดำเนินการได้   (ใน ว ๙๗ ข้อ ๓)   ส่วนการบริหารตำแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗,๕๔๗ อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)และพนักงาน รานราชการ(ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ลงไป ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องสงวนตำแหน่งว่างไว้เพื่อยุบรวมให้กับวิชาชีพต่างๆ   รายละเอียดในหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว๙๗ ลงวันที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่องการบริหารตำแหน่งว่างและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตามหนังสือแนบ  


ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน สวัสดิการ ระหว่างข้าราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นักเทคนิคการแพทย์หนึ่งในบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพที่มีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สามรถใช้แนวทางที่กำหนดในจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบและการค้นหาแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติในงานประจำวัน การให้คำแนะนำเบื้องต้นและการกระตุ้นให้เห็นพิษภัยบุหรี่  นอกจากนี้การประสานงานระหว่างวิชาชีพสุขภาพ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี อีกทั้งนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในงานธนาคารเลือด การรับบริจาดโลหิตมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง และปรับกลยุทธเพื่อรู้เท่าทันตลาดบุหรี่ เพื่อให้คนไทยห่างไกลบุหรี่และมีสุขภาพที่ดีในอนาคต ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจส่งเสนอการทำโครงการสในงวกแรก ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2555- 31 มกราคม 2556 ตามเอกสารตัวอย่างที่แนบ โดยสามารถปรับโครงการตามความเหมาะสม ที่สามารถเลือกกิกรรมดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการจะพิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ 


รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.ในการตรวจประเมิน LA ปี 2555

  


จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับ ที่ 3 และ 4 ปี 2555

จุสารสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับ 3 และ 4 ปี 2555 


Page 3 From 25 | 1234567...>