ประชุมสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2559 โดสภาเทคนิคการแพทย์

ประชุมสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2559 โดยสภาเทคนิคการแพทย์ 
‪#‎เพื่อแจ้งผลการตรวจประเมิน‬
‪#‎พัฒนาการตรวจประเมิน‬
‪#‎คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน‬
‪#‎เพิ่มเติมความรู้ผู้ตรวจประเมิน‬ เรื่อง CQI & Quality tools, Six Sigma for CQI and Lean Concept & Laboratory Design เพื่อให้ผู้ตรวจมีความรู้เท่าทันเหตุการณ์และผู้ถูกตรวจประเมินได้ประโยชน์สูงสุด