Hot News

ทีมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ....สู่ AEC

#‎ทีมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ‬...เริ่มต้นผลงานด้านการขยายเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว...กับสิ่งดีๆด้วยการอบรมหลักสูตร MTC-LA-01 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ชื่อว่า "Workshop on Drafting Medical Technology Standard" ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 สนับสนุนโดย WHO-EU ทีมอนุกรรมการปชส.ขอให้ท่านวิทยากรผู้เสียสละทั้ง 3 ท่านเดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพนะคะ ^^
นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสังคมไทย

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ ได้รับรางวัล "ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘" ผู้ซึ่งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องของนักเทคนิคการแพทย์ทั่วไป และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดมา


Massege form Dr. John Khengasong (Chief of International Laboratory Branch, GAP, U.S. CDC) to Thai Laboratory Accreditation

ในการพบกับ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์รับรอง ผมอยากจะมีส่วนร่วมกับภูมิภาคนี้ในเรื่องที่ผมสนใจเป็นอย่างมาก  เรา ห้องปฏิบัติการ สมาคมฯ สภาฯ และผู้มีส่วนร่วมในทุกฝ่าย ต้องมั่นใจว่าคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ใช่เพียงแค่การรับรอง  แต่เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อให้บริการผู้ป่วย เราจะต้องเข้าใจตรงกันและสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการทำให้ได้ตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย  ในขณะที่การให้ผลตรวจที่ไม่ถูกต้องกับผู้ป่วยเป็นการสูญเสียโอกาส
         ผมสนใจในการเดินทาง มากกว่าจุดหมายปลายทาง การเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายคือการรับรอง เรามาทำความเข้าใจให้มันถูกต้อง ไม่ใช่ว่าห้องปฏิบัติการทุกแห่งจะได้รับการรับรอง และไม่ใช่ว่าห้องปฏิบัติการทุกแห่งควรจะได้รับการรับรอง แต่ห้องปฏิบัติการทุกแห่งอย่างน้อยควรจะอยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นั่นเป็นความพึงพอใจและความยินดีที่เรามีและเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันนี้ เราใช้แนวคิดมากมายจากพวกคุณ

ชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=u9cYUhcmHhg

ข่าวสารจากนายกสภา

ในปีที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อันได้แก่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปภัมถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และได้ร่วมกับ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ตลอดจนชมรมเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีการพัฒนาระบบงานบริหารทุกด้าน อาทิเช่น ระบบการติดต่อระหว่างสมาชิกกับสภาเทคนิคการแพทย์เป็นระบบ Online การปรับปรุงเกณฑ์เรื่องการศึกษาต่อเนื่อง การทบทวนและจัดทำข้อสอบใหม่ประเมินความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริการแก่สมาชิกของสภาเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสังคมแห่งสุขภาพ ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน”ส่วนงานด้านมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปทั่วประเทศ และบางประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2559 สภาเทคนิคการแพทย์จะดำเนินการในเรื่องผลกระทบจากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ปีที่ตั้งไว้ การเชื่อมโยงกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพอื่น ๆ และการนำระบบบริหารแบบ Online E-office มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ภารกิจเหล่านี้จะสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกทุกท่านมาช่วยเหลือกันผมขอขอบคุณ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาเทคนิคการแพทย์ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดคุ้มครองท่านและครอบครัว ประสบแต่สิ่งที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยความสุขสดชื่น ความสำเร็จ ความเจริญ ความรุ่งเรือง ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2558

  
อัพเดทล่าสุด [2014-12-15 09:00:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register