Hot News

ขยายเวลาด่วน!!! การรับสมัคร การอบรม MTC-LA 07 รุ่น 1 และ MTC-LA 08 รุ่น 1 จ.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2558

ขยายเวลาด่วน!!! การรับสมัครหลักสูตรการอบรมเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ MTC-LA 07 รุ่น 1 วันที่ 30-31 มกราคม 2558  และการรับสมัครหลักสูตรการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ MTC-LA 08 รุ่น 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 จ.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 สามารถ ดาวโหลด ใบสมัครด่วน  
รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนและเป็นพลังสำคัญให้แก่ระบบคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนและเป็นพลังสำคัญให้แก่ระบบคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557 จาก สภาเทคนิคการแพทย์

1. ผู้ได้รับรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น ด้านคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
 - นาบแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครนายก
 - นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
 - นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระนอง
 - นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
 - นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
 2.เทคนิคการแพทย์ดีเด่นที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
 - ดร.ทนพญ.ชลธิชา กิตตินันทวรกุล ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
 - ทนพญ.เรขวรรณ เรขะคณะกุล แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 - ทนพญ.วรางคณา อ่อนทรวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารจากนายกสภา

รศ.สมชาย วิทยยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าประชุมในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2558

  
อัพเดทล่าสุด [2014-12-15 09:00:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register