สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
เพื่อรณรงค์ สัปดาห์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายน 2560)
สาส์นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้ารับงาน วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ข่าวล่าสุด

รายชื่อที่สภาอนุมัติต่ออายุ และผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม อัพเดท 18 พฤษภาคม

I. กลุ่มที่สภาฯ อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว ทางสำนักงานสภาฯ จะดำเนิน การจัดทำ และส่งให้ท่านต่อไป II. กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการตรวจสอบเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้วพบว่าเอกสารที่ส่งไม่ครบถ...

Jun 06, 2018อ่านต่อ
รายชื่อผู้ส่งเอกสารถึงสภาฯ และส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการส่งเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตมาถึงสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น เอกสารที่ส่งมาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีอยู่ จะดำเนินการแจ้งในรอบถัดไป เอกสารในข้อ 1 จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้...

Jun 04, 2018อ่านต่อ
แผนดำเนินการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งด้าน ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์อย่างครบวงจร อันนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ คณะอนุกรรมการส่งเสร...

Jun 04, 2018อ่านต่อ
ประกาศสมัครสอบรอบ 2/2561

กรุณาดำเนินการตามประกาศเพื่อความรวดเร็วและได้รับสิทธิสอบตามกำหนด และ ครั้งนี้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภาฯ ด้วยนะครับ การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้...

Jun 01, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สนับสนุนงบประมาณ 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ2558-2561 ที่สนับสนุนงบประมาณรวม 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ อาคารสภาวิชาชีพ 14 ชั...

May 30, 2018อ่านต่อ
May 28, 2018อ่านต่อ
11 สภาวิชาชีพผนึกพลังยื่น นายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา" ชี้ผลกระทบร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาฯ กฎหมายใหม่ห้ามสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร

สภาวิชาชีพ 11 สาขา ร่วมกลุ่มยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจาก ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ......ชี้เหตุร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและอนุมัติปริญญา แต่ให้จัดสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพซึ่งส...

May 21, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมิถุนายน 2561

การอบรม MTC-LA MTC-LA-02 รุ่นที่ 23 : 11-13 มิถุนายน 2561 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14 : 21-23 มิถุนายน 2561

May 18, 2018อ่านต่อ
ร่วมทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ........

แบบประชาพิจารณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกสถาบัน ที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฐ) และด้วยความเห็นชอบจากสภา...

May 14, 2018อ่านต่อ
ร่วมทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ........

แบบประชาพิจารณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... อาศัยอำนาจตามคว...

May 14, 2018อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมแผนกำลังคน และหารือความร่วมมือ ระหว่าง สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กับกระท...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

June 2018

SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930