สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
English NameThai OrganizationWebsite
เว็บไซต์องค์กร
The Medical Council of Thailandแพทย์สภาhttp://www.tmc.or.th/
The Dental Councilทันตแพทย์สภาhttp://www.dentalcouncil.or.th/
The Pharmacy Councilสภาเภสัชกรรมhttp://www.pharmacycouncil.org/html/index.php
Thailand Nursing Councilสภาพยาบาลhttp://www.tnc.or.th/index.php
Center for Coutinuing Pharmaceutical Educationศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรมhttp://www.ccpe.or.th/index.php
Center for Coutinuing Nursing Education (ccne)ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์http://www.ccne.or.th/
Contnuing Dental Eduacation Center (cdec)ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์http://www.cdec.or.th/main/index.php
Center for Medical Technology Coutinuing (CMTE)ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์http://www.mtc.or.th
Faculty of Associated Medical Sciencesมหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://ams.kku.ac.th
เว็บไซต์ราชวิทยาลัย
Royal College of Surgeons of thailandราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยhttp://www.surgeons.or.th/main/index.php
Royal College of Physician of Thailand (RCPT)ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยhttp://www.rcpt.org/index.asp
Royal College of Psychiatrists of thailandราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยhttp://www.rcpsycht.org/
Thai Rehabilitation Medicine Associationราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูhttp://www.rehabmed.or.th/
Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailandราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิติกส์แห่งประเทศไทยhttp://www.rcost.or.th/
Royal College of Ophthalmologists of Thailandราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทยhttp://www.rcopt.org/
Royal College of Otolaryngologists-Head And Neck Surgeons of Thailandราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทยhttp://www.rcot.org/
Royal Collge of Anesthesiologists of Thailandราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยืแห่งประเทศไทยhttp://www.md.chula.ac.th/rcat/
Tha Royal Thai College of Obstretricians and Gynaecologistsราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยhttp://www.rtcog.or.th/html/index.php
The Royal College of Pediatricians of Thailandราชวิทยาลัยกุมารแพทย์http://www.thaipediatrics.org/
Royal College of radiologists of Thailandราชวิทยาลัยรังสีแพทย์http://www.rcrt.or.th/
เว็บไซต์สมาคม
สมาคมกุมารแพทย์ สมาคมกุมารแพทย์http://www.pedsoc-thai.org
The Nephrology Society of Thailandสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยhttp://www.nephrothai.org/index.asp
Thai Rehabilitation Medicine Associationสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยhttp://www.rehabmed.or.th/assoc/as_thai/index.html
Thai Transplantation Societyสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยhttp://www.thai-transplant.worldmedic.com/main/index.php
The Heart association of Thailand under the Royal Patronageสมาคมแพทย์โรคหัวใจhttp://www.thaiheart.org/
Infectious Disease Association of Thailandสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยhttp://www.idthai.org/
Thai Rheumatism Assoccaitionสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยhttp://www.thairheumatology.org/
Thai Society of hematologyสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยhttp://www.thaihemato.org/
The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailandสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยhttp://www.plasticsurgery.or.th/main/index.php
Thai Association For The study Of Painสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทยhttp://www.thaiiasp.com/
The Endocrine Society Of Thailandสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยhttp://www.thaiendocrine.org/
The Royal College of Family Physicians Association, Thailandเวชศาสตร์ครอบครัวhttp://www.thaifammed.org/
The Urological Association under The Royal Patronageสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์http://www.thaiuro.or.th/
Nuclear Medicine Society of Thailandสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยhttp://www.thaisnm.org/
Dermatalogical Society of Thailandสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยhttp://www.thai-derm.net/
The Psychiatric Association of Thailandสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยhttp://www.psychiatry.or.th/2008/
Pediatric infectious Disease Society of Thailandสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยhttp://www.pidst.net/
The thaiMedical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queenสมาคมแพทย์สตรีhttp://www.tmwa.or.th/
Thai Neurological Society of Thailandสมาคมประสาทวิทยาhttp://www.thaineuro.org
The Perinatal Society of Thailandสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทยhttp://www.thaiperinatal.org/main/php/index.php
Association of Medical Technology of Thailandสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทยhttp://www.amtt.org
The 15th Congress of the ASEAN Federation of Endocrine Societiesการประชุมhttp://www.afes2009.org
ชมรม
The Thai Society of Vascular & Interventional Radiologyสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทยhttp://www.thaivir.org/
Thai Medical Information Associationสมาคมเวชสารสนเทศไทยhttp://www.tmi.or.th/
The Asthma Foundation of Thailand & Asthma Clubมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยโรคหืดhttp://asthma.or.th/main.php
Annual Congress of the Internation Society for Gynecologic Endoscopyชมรมนารีแพทย์ป่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทยhttp://www.thai-sge.org/
มูลนิธิฯ
Prostheses Foundationมูลนิธิขาเทียมhttp://www.rehabmed.or.th/pros
The Heart Foundation of Thailand Under Yhe Royal Patronageมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์http://www.thaiheartfound.org
HIV/AIDS Publication Database Of Thailandโครงการฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทยhttp://www.aidsthaidata.org/home.php
เทคนิคการแพทย์
Associated Medical Sciences, Chaiang Mai Universityมหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.ams.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์http://www.tu.ac.th/org/health/index.html
Institute of Allied Health Sciences and Public Healthมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์http://webhost.wu.ac.th/health/news.asp
Faculty of Allied health Sciencesมหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.ahs.nu.ac.th/
Faculty of Medical Technologyมหาวิทยาลัยหัวเฉียวhttp://medtech.hcu.ac.th/
The Association of Medical Technology of Thailandสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยhttp://www.amtt.org/
E-MedTechศูนย์ข้อมูลสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์http://www.mtc.or.th
AHSจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.ahs.chula.ac.th/main/
Faculty of Medical Technologyมหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.mt.mahidol.ac.th/
Faculty of Medical Technology Rangsit Universityมหาวิทยาลัยรังสิตhttp://www.rsu.ac.th/medtech/home.html
Association of Allied Health Science Alumniสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.ahs.com