สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงาน 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสมรรถนะวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานการฝึกงาน จากการประชุม ระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อาจารย์สถาบันผลิ...

Dec 08, 2017อ่านต่อ
คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับเทคนิคการแพทย์--ฉบับแก้ไข

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดพิมพ์ คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับเทคนิคการแพทย์ และได้แจกจ่ายไปแล้ว ต่อมาพบว่ามีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนั้นจึง ขอแจ้งแก้ไขข้อความที่ผิดในบทที่ 5 หน้า 27 ตาราง ที่ 5.1 กลวิธี ที่ 2 และ 3 ใหม่ ตามที่ได้ทาแถบสีเหล...

Dec 06, 2017อ่านต่อ
Active : update 21 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ระบบริหารคุณภาพ ------------- Update: ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

Dec 01, 2017อ่านต่อ
อบรม MTC-LA ปี 2561 และ เอกสารที่เกี่ยวข้องงานประชุม

สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย 1. MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ 2. MTC-LA-02 : เทคนิค...

Nov 29, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ร่วมกับ 24 องค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ...

Nov 29, 2017อ่านต่อ