สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1

ทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ทำการทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สภาเทคนิคการแพทย์

Feb 24, 2020อ่านต่อ
อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ใช้เวลา 2 วันเตรียมเอกสารเลือกตั้งหมื่นกว่าชุดส่งไปรษณีย์ให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ได้จัดส่งเอกสารเลือกตั้งให้สมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบไปรษณีย์จำนวนหมื่นกว่าราย เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระดมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จาก 2 มหาวิทยา...

Feb 15, 2020อ่านต่อ
02132020 อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการส่งออกบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการส่งออกบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 โดยในเอกสารที่สมาชิกจะได้รับ มีคำชี้แจง ขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อ่านคำชี้เแจงให้ครบทุกข้อก่อนลงคะแนนเลือกตั้...

Feb 13, 2020อ่านต่อ
02132020 อัพเดตแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อัพเดตเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรคติดต่อ กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)ไว้ดังนี้ 2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมขอ...

Feb 13, 2020อ่านต่อ
02112020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) และระบบไปรษณีย์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) และระบบไปรษณีย์ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์...

Feb 11, 2020อ่านต่อ