สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
May 21, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ในระบบ Google form ดังลิงค์ด้านล่าง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างสูง https://forms.gle/R8M7xEBf2DatviF68

May 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศการขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประกาศดังนี้ ๑. หน่วยงานที่หมดอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ขยายอายุการรับรองต่อไปอีกเป็นระยะเว...

May 19, 2020อ่านต่อ