สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ?

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ..? สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ได้ตั้...

Dec 06, 2005อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2548 บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุขที่จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการช่วยผู้ที่เสพติดบุหรี่ให้เลิกสูบ จึงเป็นที่มาในการกำหนดประเด็นของการรณรงค์สำหรับปี ค.ศ. 2005 นี้คือ ?บุคลากรสาธารณสุขกับกา...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือโครงการทิศทางการพัฒนางานบริการงานเลิกบุหรี่และโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2548 ความก้าวหน้า..สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือ กับเครือข่ายฯ (บทความนี้ เผยแพร่ในจดหมายข่าว เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพฯ ฉบับเดือน พย. 48) พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาค...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
จรรยาปฏิบัติสำหรับสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ(Code of Practice)

จรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบCode of Practice on Tobacco Control for Health Professional Organizations 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่บริโภคยาสูบ 2. สำรวจลักษณะการบริโภคยาสูบของบุคลากรในวิชาชีพและก...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
กรรมการดำเนินการแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2548 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ แผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป...

Dec 01, 2005อ่านต่อ