สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

เนื่องจากกองการประกอบโรคศิลปะกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และได้นำร่างประกาศดังกล่าวมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนั้นจึงขอนำร่างประ...

Jan 10, 2007อ่านต่อ
มาตรฐานการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ

เนื่องจากกองการประกอบโรคศิลปะกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือในสถานพยาบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว ในร่างฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิค...

Jan 10, 2007อ่านต่อ
เตรียมตัวสอบความรู้

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ กำหนดให้มีการสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2549 และการทดสอบความรู้สำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 นั้น ทางคณะอนุกรรมการขอเรียนย้ำเกี่ยวกับการเตรียมตั...

Jan 05, 2007อ่านต่อ
สารสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1ฉบับที่3 downloadได้ที่นี่

สารสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1 ฉบับที่3 จัดส่งไปทั่วประเทศแล้ว ดังนี้ คณบดี 9 สถาบัน ผู้แทนเทคนิคการแพทย์ 75 จังหวัด งานประชุมวิชาการต่างๆ เทคนิคการแพทย์ที่เคยตอบแบบสอบถามและ เคยส่งรายชื่อที่อยู่เพื่อขอรับสารสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เพื่อไปช่วยเผยแพร...

Jan 04, 2007อ่านต่อ
แบบสอบถามความคิดเห็น นักเทคนิคการแพทย์เรื่องลูกจ้างชั่วคราว

บรรณาธิการสารสัมพันธ์ ได้จัดส่งสารสัมพันธ์ ฉบับที่3 ไปให้ทุกจังหวัดแล้ว ขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามเรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวตามคำถามที่หน้า12 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ส่งคืนมาที่ บรรณาธิการ สารสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะ อ...

Dec 30, 2006อ่านต่อ