สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
คณะกรรมการงดการประชุมประจำเดือนธันวาคม

ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมในเดือนธันวาคม 2549 ที่ประชุมเห็นสมควรให้งดการประชุม โดยให้มีการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2550 ดังนั้นทางฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงไม่มีข่าวการประชุมประจำเดือนธัน...

Dec 27, 2006อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจำนวน 1982 คนนั้น ในบรรดาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที...

Dec 15, 2006อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้ที่สภาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปี พ.ศ.2549 และยังไม่ได้ติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้แล้ว สำหรับท่านมีความประสงค์ที่จะให้สภาเทคนิคการแพทย์ส่งใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ ก็ให้แนบซอง...

Dec 13, 2006อ่านต่อ
สภากำหนดสอบความรู้ 14 มค.50

สภาเทคนิคการแพทย์กำหนดสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 14 มกราคม 2549 โดยผู้ที่สอบผ่านตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์สามารถยื่นหลักฐานเพื่อสมัครสอบได้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในวัน-เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถา...

Dec 13, 2006อ่านต่อ
ประกาศเรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๐ สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ...

Dec 13, 2006อ่านต่อ