สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
จดหมายข่าวกองการประกอบโรคศิลปะ

กองการประกอบโรคศิลปะเผยแพร่จดหมายข่าวกองการประกอบโรคศิลปะ ฉบับ มิถุนายน-กรกฏาคม 2549 โปรดอ่านรายละเอียดใน file ที่แนบ

Aug 25, 2006อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับชื่อปริญญาเทคนิคการแพทย์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา พ.ศ.2549 กำหนดให้ชื่อปริญญาเทคนิคการแพทย์เป็นเทคนิคการแพทยบัณฑิต และมีคำย่อเป็น ทพ.บ. และให้ใช้ประกาศนี้ให้ใช้กับหลักสูตรที่เปิดใหม่ โดยชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) ให้ใช้ใน...

Aug 03, 2006อ่านต่อ
Competency นักเทคนิคการแพทย์

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2548 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ที่ประชุมมีมติมอบหมาย นางคมเนตร เตียงพิทยากร จัดทำเรื่อง competency นักเทคนิคการแพทย์ เนื่องจาก competency ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะมีคว...

Aug 03, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 25 กค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรั...

Jul 27, 2006อ่านต่อ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศหลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ " หลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา พ.ศ.2549" เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศใ...

Jul 25, 2006อ่านต่อ