สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 สภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหิดล บี-บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2549 โดยงานเล...

Jul 21, 2006อ่านต่อ
Jul 17, 2006อ่านต่อ
สภากำลังดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามที่ข้อบังคับของสภาเทคนิคการแพทย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ทำให้สภาเทคนิคการแพทย์สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ดังนั้นทางฝ่ายเลขาธิการจึงดำเนินการออกใบอนุญาตฉบับจริงให้แก่ผู้ที...

Jul 02, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 20 มิย.49

ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... นางวรรณิกา มโนรมณ์ ...

Jun 23, 2006อ่านต่อ
สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และผ่านการสอบความรู้ จำนวน 6 คน ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นาย ...

Jun 23, 2006อ่านต่อ