สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 21 พย.49

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 9/2549 มีเรื่องที่พิจารณาดังต่อไปนี้ 1. แผนงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2. แผนงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 3. รายงานความคืบหน้าการยกร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแ...

Nov 22, 2006อ่านต่อ
สัมมนาเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดสัมมนาเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันอังคารที่ 2...

Nov 20, 2006อ่านต่อ
การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(เพิ่มเติม)

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขที่ใบอนุญาตฯ ท.น.๗๕๘๓ ถึง ท.น.๘๑๕๐ บัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาต...

Nov 16, 2006อ่านต่อ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์(เพิ่มเติม)

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เลขที่ใบอนุญาตฯ ท.น.๗๕๘๓ ถึง ท.น.๘๑๕๐ บัดนี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาต...

Nov 16, 2006อ่านต่อ
เลขาธิการสภาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสายงานเทคนิคการแพทย์

ตามที่สำนักงาน กพ. อยู่ในระหว่างการนำเสนอ ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการกำหนดประเภทข้าราชการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป ในระหว่างดำเนินการ กพ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา(บริษัทเฮย์ กรุ๊ป จำกัด) ทำการศ...

Nov 08, 2006อ่านต่อ