สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้และได้ยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว จำนวน 42 คน ซึ่งเป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากที...

May 18, 2006อ่านต่อ
การขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน

ที่สอบผ่านการสอบความรู้และได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว หากประสงค์จะให้สภาเทคนิคการแพทย์ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โปรดดำเนินการยื่นหลักฐานดังนี้ 1. แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเ...

May 10, 2006อ่านต่อ
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องธานี โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานครนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกส่งบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น 904 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 47.91) และผลก...

May 07, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2549 โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดโดย ??..สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เ...

Apr 09, 2006อ่านต่อ
สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์วันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีการอนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จำนวน 62 ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในขั้นตอนต่อไปสภาเตรียมการออกใบอนุญ...

Apr 05, 2006อ่านต่อ