สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ ท.น.6963 ถึง ท.น.7582 สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดอ่านรายละเอียดตาม file ที่แนบ สำหรับผู้ที่สภาอนุมัติใ...

Sep 29, 2006อ่านต่อ
Sep 26, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์งดการประชุม 20 กย.49

ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์กำหนดประชุมในวันพุธที่ 20 กันยายน 2549 นั้น มีกรรมการหลายท่านติดภารกิจด่วนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ดังนั้นทางฝ่ายเลขาธิการจึงของดการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ในวันดังกล่าว ทั้งนี้จะได้แจ้งกำหนดวันประชุมให้ทราบต่อไป

Sep 18, 2006อ่านต่อ
การใช้คำนำหน้าชื่อเทคนิคการแพทย์

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อเทคนิคการแพทย์ ที่ประชุมมีมติให้นักเทคนิคการแพทย์สามารถใช้คำนำหน้าชื่อเพื่อแสดงถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการใช้คำนำหน้าชื่...

Sep 13, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 29 สค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 29 สิงหาคม 2549 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบส...

Sep 04, 2006อ่านต่อ