สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ขอเชิญเตรียมสมัครเข้าร่วมงาน...โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย..ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอ ดังนี้ โครงการ เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภค...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
Dec 27, 2005อ่านต่อ
ความคืบหน้าเรื่องใบประกอบวิชาชีพ

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและที่สอบผ่านการสอบความรู้ในปี 2548 แต่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากติดขัดที่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยั...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548 การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13/2548 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามร่าง พรบ. ดังกล่าว ให้มีการจัดตั้งสถาบันพระบรม...

Dec 21, 2005อ่านต่อ
ร่างพรบ.สถาบันพระบรมราชชนก

ร่างพรบ.สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการร่วมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

Dec 21, 2005อ่านต่อ