สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์ ชี้ ตรวจ "เลือดสด หยดเดียว" วินิจฉัยโรคได้ จริงหรือหลอก?

“เลือดสด หยดเดียว”.. พาเสียวทั้งเมือง... จากกรณีข่าวฮอตเกี่ยวกับการตรวจเลือดสดเพียงหยดเดียว (Live Blood Cell Analysis: LBA) ก็สามารถรับรู้ถึงสภาวะโรคต่างๆ ที่ผู้ป่วยเป็นแล้ว แถมซ้ำหลังกินวัตถุเสริมอาหารบางอย่างที่บริษัทแนะนำเข้าไป ไม่กี่ชั่...

Nov 28, 2017อ่านต่อ
เชิญ MT สัมมนา ฟรี และ ได้ CMTE 15.5 คะแนน

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สหวิทยากรเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0" วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แ...

Nov 27, 2017อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามหลักการที่มีการกำหนดไว้ในแนวทางฉบับนี้ อาทิ หลักการเคารพกฎหมาย หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักการเคารพใ...

Nov 27, 2017อ่านต่อ
Nov 24, 2017อ่านต่อ
คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติให้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็น การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สืบเนื่องจาก การประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ฉบับใหม่) จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้างซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประกอบกับมีสมาชิกฯ ใช้มาตรา ๑๒(๒) แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่...

Nov 23, 2017อ่านต่อ