สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ภายใ...

Feb 09, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีเลข ท.น.1-13500 ที่จะหมดอายุในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเปิด วันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดการดำเนินการปรากฏในเอกสารแนบ และสามารถ Download เ...

Feb 09, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ 1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้) ผู้สมัครสามารถดำเนินการตา...

Feb 09, 2018อ่านต่อ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-30 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน (ผู้เข้าร่วมประชุม 71 คน วิทยากรในพื้นที่ 7 คน กรรมการสภาฯ 5 คน แบ่งเป็น...

Jan 31, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.amtt.org/content/view/50 ) ร่วมเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมฯ" ได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ประ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ