สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Dec 02, 2020อ่านต่อ
รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 9 ประจําปี 2563 (Thailand LA forum 2020)

Nov 20, 2020อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 292 คนนั้น บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบแล้วจึงขอประกาศรายชื่อ...

Nov 18, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2564 กรุณาคลิกที่ Link แบบสอบถามด้านล่าง https://forms.gle/Ei4yjDDVPuMRB8Fw8 ร่างประกาศมาตร...

Nov 05, 2020อ่านต่อ
ประกาศสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงานปี พ.ศ. 2563

สภาเทคนิคการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ขอออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงานปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดใ...

Nov 04, 2020อ่านต่อ