สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้ที่ 2/2561 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวน 906 คน ตามรายละเอียดแนบ ขั้นตอนต่อไปที่ผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ...

Aug 16, 2018อ่านต่อ
กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางแบคทีเรียดื้อยา

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนงบประมาณ พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางแบคทีเรียดื้อยา กระทรวงสาธารณสุข สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีความร่วมมือในการพัฒนายุ...

Aug 16, 2018อ่านต่อ
รายนามคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการ 9 คณะ

สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 9 คณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ขอประกาศคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 9 คณะ ต่อไปนี้ คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ...

Aug 10, 2018อ่านต่อ
Update: 7-8-2561 เพิ่มรายชื่อตกหล่นในประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม และรายชื่อส่งใบอนุญาตฯกลับ อัพเดตเอกสารถึง 13 กรกฎาคม 2561

ประกาศนี้ อัพเดตการรับเอกสารเข้าสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ถึง 13 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ I. กลุ่มรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 4,011 ราย II. กลุ่มรายชื่อผู้ที่มีปัญหา ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน 183 รายขอให้ดำเนินตามคำแนะนำในเอกสารประ...

Aug 07, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเวลาติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์ ได้... เปลี่ยนจาก 094-464-6828 เป็น 092-849-8510 เวลาติดต่อสอบถาม 9.00-17.00 น.

Jul 31, 2018อ่านต่อ