สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021

สภาเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสามท่าน รายชื่อในเอกสารแนบ

Oct 20, 2021อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๑๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Oct 20, 2021อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการนักเทคนิคการแพทย์ New Normal in COVID-19 เรียนรู้และปรับตัวผ่านประสบการณ์จริง

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี ที่นักเทคนิคการแพทย์ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตและการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ อนุกรรมการศึกษาต่อเนื่องและคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดโ...

Oct 19, 2021อ่านต่อ
โครงการประชุมมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Virtual Conference

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์และอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้มีมติในการจัดงานประชุม มหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Virtual Conference ในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2564 รายละเอี...

Oct 07, 2021อ่านต่อ
ประกาศปรับอัตราค่าตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์สำหรับหน่วยงานที่ตรวจแบบ Online

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเหตุให้การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความไม่สะดวกในการลงพื้นที่ ทางสภา เทคนิคการแพทย์จึงเพ่ิมช่องทางการตรวจประเมินในรูปแบบ Online ให้แก่หน่วยงานท่ีประสงค์ขอตร...

Sep 27, 2021อ่านต่อ