สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน เขตสุขภาพที่ 7-10

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน” วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ - ได้รับทราบนโยบายและผ...

Jan 22, 2018อ่านต่อ
แจ้งผลการทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 12 (2) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้วนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งผลการพิจารณาการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 1. สภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเรื่องและมีมติให้ดำเนินการ...

Jan 18, 2018อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญ...

Jan 10, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1 2 และ 3

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนิ...

Jan 09, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็น ต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่....)พ.ศ.......ในมาตรา 4 คำนิยาม "บริบาลเวชกรรม"

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งหนังสือถึงแพทยสภา แสดงความเห็น และความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นต้องถูกละเมิดสิทธิจากสาระในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในม...

Jan 04, 2018อ่านต่อ