สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศการขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประกาศดังนี้ ๑. หน่วยงานที่หมดอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ขยายอายุการรับรองต่อไปอีกเป็นระยะเว...

May 19, 2020อ่านต่อ
การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี

ครม.เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 38,105 อัตราแบ่งเป็นสามระยะ โดยสำนักปลัดฯ ได้ส่งคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการบรรจุให้สำนักงานก.พ.กำหนด...

May 15, 2020อ่านต่อ
11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"

11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4BiQlsim...

May 07, 2020อ่านต่อ