สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การปรับปรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามระเบียบที่สำนักงานก.พ. กำหนดไว้เดิม การปรับปรุงตำแหน่งต้องยุบรวมตำแหน่งเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอในการกำหนดตำแหน่งระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการรอบต่อไปของกระทรวงฯ ทั้งนี้อุปนายกฯ ได้ให้ความเห็นว่าควรทบทวนเสนอสำนักงานก.พ. ใหม่อีกครั้งให้เป็นแบบยกเ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศตำแหน่งข้าราชการตามมติ ครม 7 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 63 หลังรับตำแหน่ง นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล อุปนายกคนที่ 1 ได้ติดตามข่าวจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขได้ข้อมูลยืนยันว่าจำนวนตัวเลขตำแหน่งที่ขอบรรจุข้าราชการนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1,437 ตำแหน่งนั้น มาจากรายชื่อที่อยู่ในระบบก่อนวันที...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช.รหัส 22 บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวนจำนวน 1000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาล

ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 โดยนายศักดิ์ชัย พันธ์ุเรืองสกาว บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวน โดยใช้พลาสติกที่ไม่เกิดเงารบกวนการมอง และใช้ ผ้า PVC เย็บ กุ้นขอบอย่างดี จำนวน1000 ชิ้นให้สภ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
ธอส. ประกาศยกดอกเบี้ย 4 เดือนและลดดอกเบี้ยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในมาตรการที่ 5 โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะ...

Apr 13, 2020อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ประสานแพทยสภาทำประกันการติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน

ในการประชุมกรรมการสภาวาระ 6 ที่ 1/2563 คณะกรรมการสภาได้มีการหารือเรื่องการทำประกันให้กับนักเทคนิคการแพทย์กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 โดยมอบหมายให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์)ประสานกับนายกแพทยสภา (ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เ...

Apr 13, 2020อ่านต่อ