สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
คำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะทำงานวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ได้จัดทำคำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการใช้ประโยชน์เพื่อสู้กับโรค COVID-19 ร่วมกัน อนุกรรมการวิชาการ ได้จัดทำคำแนะนำการเลือกใช้ PPE พร้อม...

Apr 05, 2020อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศเลื่อนการอบรมในหลักสูตร MTC-LA 2563 และยกเลิกกำหนดการการตรวจประเมินห้องสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

Apr 01, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 6/2563 เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563

การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ หลังจากสมัครสอบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารห...

Mar 31, 2020อ่านต่อ
Mar 30, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการขยายเวลารับรองระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน สภาเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

Mar 27, 2020อ่านต่อ