สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Jan 21, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562 สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2...

Jan 17, 2019อ่านต่อ
คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุ ดำเนินการดังนี้ 1.1 แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลข ท.น. วันที่ใบหมดอายุ เบอร์มือถือ มาที่ mtexpirelicens@gmail.com 1.2 รอการตอบกลับทางอีเมล์ แล้...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
แจ้งเตือน!!! เทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีเลขที่ ท.น. 13501 เป็นต้นไป

แจ้งเตือน!!! จาก สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ เทคนิคการแพทย์ผู้มีเลขที่ ท.น.13501 เป็นต้นไป คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้ และ ตั้งแต่ เลข ท.น.1...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการประจำปี 2562

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และส่งเสริมการวิจัย R to R...

Jan 04, 2019อ่านต่อ