สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็นต่อ ร่าง-พระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้เสนอข้อความคิดเห็นต่อ ร่าง-พระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... โดยสังเขป ดังนี้ (เนื้อหาทั้งหมดตามเอกสารแนบ) หลักการและเหตุผล มาตรา 1 - 4 เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม หมวด 1 คณะกรรมการระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ แ...

Nov 20, 2017อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำแบบสำรวจ เพื่อขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ

ด้วยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ โดย รศ.สมชาย วิริยะยุทธการ ประธานคณะอนุกรรมการฯ มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นด้านการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็ยข้อมูลในการวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาวิชาชีพ จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ แสดงค...

Nov 19, 2017อ่านต่อ
บรรยากาศการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆร่วมวิชาชีพ กับบรรยากาศการสอบความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่3/2560 สนามสอบขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สนามสอบกรุงเทพฯ ห้องประชุมยา...

Nov 19, 2017อ่านต่อ
เส้นทางไปสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนามสอบกรุงเทพ สอบที่... ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177 สาย 16, 21, 50, 47, 76, 77, 141...

Nov 15, 2017อ่านต่อ
LA Forum 2017 หัวข้อ ส่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560.....จุดเปลี่ยนของการพัฒนา (วันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 10:30-12:00น.)

โดย นางนัยนา วัฒนศรี และนางวรรณิกา มโนรมณ์

Nov 14, 2017อ่านต่อ