สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี

คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี สำหรับปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการรับรองเป็นปีแรก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Mar 11, 2021อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้ง ๑/๒๕๖๔

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเทคนิคการแพทย์และผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่สภาฯ รับรองและลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ การสอบจั...

Mar 09, 2021อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาฯ ที่ต้องการผลักดันให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รวดเร็วขึ้น สภาฯ ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาเทคนิคการแพทย์ที่ได้...

Mar 02, 2021อ่านต่อ
Feb 24, 2021อ่านต่อ
โครงการอบรม MTC-LA Online 2564

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแบบ online โดยมีทั้งหมดจำนวน 2 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เ...

Feb 03, 2021อ่านต่อ