สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
หลักสูตรการอบรมประจำปี 2564 โดยสภาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรการอบรมประจำปี 2564 จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 หลักสูตร ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 หลักสูตรในป...

Dec 04, 2020อ่านต่อ
Active LA : Update 22 พฤศจิกายน 2563

Active: Update 22 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Dec 04, 2020อ่านต่อ
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดในหนังสือแนบ

Dec 02, 2020อ่านต่อ
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการ การยกเลิกสถาบันที่ทำการอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๑๕๖๓

รายละเอียดในเอกสารแนบ

Dec 02, 2020อ่านต่อ
Dec 02, 2020อ่านต่อ