สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างข้อบังคับ

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล...

Apr 02, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 28 มีค.49

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 28 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี มีเรื่องที่พิจารณาในการประชุมดังนี้ 1. เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายให...

Apr 01, 2006อ่านต่อ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับแล้ว

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้เสนอร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรววงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งร่างข้อบังคับที่รมว.ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ร่างข้อบัง...

Mar 23, 2006อ่านต่อ
การบรรยายเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ

บริษัท ไบโอ-ราด แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ ในวันที่ 27 มีนาคม 2549 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ...

Mar 16, 2006อ่านต่อ
อนุกรรมการปชส.เตรียมออกจดหมายข่าว

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์เตรียมออกจดหมายข่าวเพื่อแจกจ่ายในการประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ วันที่ 28-31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี สำหรับในจดหมายข่าวดังกล่าวจะเป็นการรายงานถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของสภาเทคนิ...

Mar 04, 2006อ่านต่อ