สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมสัมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2548วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดสัมมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาชีพสุขภาพระดับปริญญาตรี สภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมสัมมน...

Nov 25, 2005อ่านต่อ
นายกสภาฯ เข้าพบ รมว.สธ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนมาตรการห้ามแสดงผลิตภ...

Nov 25, 2005อ่านต่อ
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จัดประชุมระดมสมองเรื่อง ทิศทางการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอรูปแบบงานบริการจากผู้แทนสาขาวิชาชีพต่างๆ และระดมสมองผู้เกี...

Nov 24, 2005อ่านต่อ
8 สภาวิชาชีพ ผนึกกำลังตั้งสมาพันธ์ ขอเข้าร่วมพิจารณา ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เตรียมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

Nov 17, 2005อ่านต่อ
ฝ่ายเลขาธิการขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบังคับต่างๆรวมถึงร่างข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้ส่งร่างดังกล่าวไปให้สภานายกพิเศษ(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ...

Nov 08, 2005อ่านต่อ