สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ฝ่ายเลขาธิการขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบังคับต่างๆรวมถึงร่างข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้ส่งร่างดังกล่าวไปให้สภานายกพิเศษ(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ...

Nov 08, 2005อ่านต่อ
สภาฯ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดสตูล เขต 2

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฮอชาลี ม่าเหร็ม เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล เขต 2 ในการเลือกตั้งซ่อม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา มีใจ...

Nov 02, 2005อ่านต่อ
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รมว.สาธารณสุข คนใหม่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2548 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธ...

Nov 01, 2005อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2548

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11/2548 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1. โครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอโครงการศึกษา ต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์(Con...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

แพทยสมาคมจะจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในวันที่ 16-19 พย.48 ณ แพทยสมาคม ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย...

Oct 23, 2005อ่านต่อ