สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านต้องการติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่ทราบจะติดต่ออย่างไร ปชส.สภาขอแจ้งสถานที่ติดต่อดังนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548

สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548 --------------------------------------------------- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 ประธานมอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์(นา...

Oct 05, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 16 สิงหาคม 2548

1. แผนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น คณะทำงานได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลด้านกำล...

Oct 05, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 17 มิถุนายน 2548

1. ที่ประชุมมีมติให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังนี้ 1.1 คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์บางท่านเช่น นางคมเนตร เตียงพิทยากร นางพิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ นางสาว...

Oct 05, 2005อ่านต่อ
Sep 26, 2005อ่านต่อ