สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Mar 28, 2021อ่านต่อ
คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี

คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี สำหรับปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการรับรองเป็นปีแรก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Mar 11, 2021อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้ง ๑/๒๕๖๔

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเทคนิคการแพทย์และผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่สภาฯ รับรองและลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ การสอบจั...

Mar 09, 2021อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาฯ ที่ต้องการผลักดันให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รวดเร็วขึ้น สภาฯ ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาเทคนิคการแพทย์ที่ได้...

Mar 02, 2021อ่านต่อ
Feb 24, 2021อ่านต่อ