สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประธานที่ประชุม ได้บรรยายเกี่ยวกับ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ในยุคปฏิรูป โดยกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผน 20 ปี ตามกรอบแนวคิด Startup Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร...

Aug 24, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER

นายกสภาทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และพันเอกทรงศักดิ์ ศรีจินดา ...

Jul 25, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ให้แนวทาง MT เข้าสู่ Thailand 4.0 ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ครั้งที่41

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายหมู่ เรื่อง Roadmap to MT 4.0 ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 “MT 4.0 for Advancement of Thai Healthcare” ของสมาคมเทค...

Jul 03, 2017อ่านต่อ
สาส์นและบทความเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มอบสาส์น และบทความในวาระครบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย

Jun 29, 2017อ่านต่อ
สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งสาส์นถึงสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่ สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒...

May 30, 2017อ่านต่อ