สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
ข่าวจากนายกสภา

สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับบันทึกขอความอนุเคราะห์ จากกองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อแจ้งข้อมูลการพักใช้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ IVD ของ IND Diagnostic ประเทศแคนาดา เนื่องจากผู้ผลิตมีปัญหาในเรื่องระบบการบริหารจัดการและ...

Mar 12, 2013อ่านต่อ
เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2

เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2 กำหนดการจัดงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. "มาตรฐานไทยไปสากล". ในงานมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการ...

Feb 26, 2013อ่านต่อ
ข้อมูลการบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตาม (อัพเดท 23 ม.ค.56)

แจ้งเพื่อทราบ... สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดย นายแพทย์สุธรรม ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อัพเดท 23 ม.ค.56) ที่เอกสารแนบข้างล่างค่ะ

Jan 26, 2013อ่านต่อ
ข่าวสารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ (11มค 56)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่1/2556 วันที่ 11มกราคม 2556 โรงแรมรามาการ์เด้น เรื่องการค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ประชุมสรุปประเด็นที่มีผลกระทบสูงสุด 4อัน...

Jan 11, 2013อ่านต่อ
สรุปสาระการประชุมเรื่องการจัดทำรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55)

สรุปสาระการประชุมเรื่องการจัดทำรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55) การแต่งตั้งคณะทำงาน กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งที่ 3263/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจ...

Dec 21, 2012อ่านต่อ