สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
นายกสภาฯ บรรยายเรื่องบทบาทบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นายกสภาฯ บรรยายเรื่องบทบาทบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ”...

Dec 18, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทน.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.256...

Oct 24, 2017อ่านต่อ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประธานที่ประชุม ได้บรรยายเกี่ยวกับ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ในยุคปฏิรูป โดยกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผน 20 ปี ตามกรอบแนวคิด Startup Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร...

Aug 24, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER

นายกสภาทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และพันเอกทรงศักดิ์ ศรีจินดา ...

Jul 25, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ให้แนวทาง MT เข้าสู่ Thailand 4.0 ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ครั้งที่41

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายหมู่ เรื่อง Roadmap to MT 4.0 ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 “MT 4.0 for Advancement of Thai Healthcare” ของสมาคมเทค...

Jul 03, 2017อ่านต่อ