สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
สาส์นและบทความเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มอบสาส์น และบทความในวาระครบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย

Jun 29, 2017อ่านต่อ
สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งสาส์นถึงสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่ สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒...

May 30, 2017อ่านต่อ
สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์

ในปีที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อันได้แก่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปภัมถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และได้ร่วมกับ สมา...

Dec 11, 2015อ่านต่อ
สารอวยพรปีใหม่ 2558 จากนายกสภาเทคนิคการแพทย์

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อวยพรปีใหม่ 2558 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระปี 2557-2560 ชุดที่ 4 นี้ เริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด 11 ชุด ซึ่งมีเพิ่มจากชุดเดิม 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์วิชาชีพ...

Dec 28, 2014อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าประชุมในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้ายสาธารณสุข ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557

รศ.สมชาย วิทยยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าประชุมในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ

Jun 02, 2014อ่านต่อ