สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
ข้อมูลการบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตาม (อัพเดท 23 ม.ค.56)

แจ้งเพื่อทราบ... สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดย นายแพทย์สุธรรม ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อัพเดท 23 ม.ค.56) ที่เอกสารแนบข้างล่างค่ะ

Jan 26, 2013อ่านต่อ
ข่าวสารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ (11มค 56)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่1/2556 วันที่ 11มกราคม 2556 โรงแรมรามาการ์เด้น เรื่องการค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ประชุมสรุปประเด็นที่มีผลกระทบสูงสุด 4อัน...

Jan 11, 2013อ่านต่อ
สรุปสาระการประชุมเรื่องการจัดทำรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55)

สรุปสาระการประชุมเรื่องการจัดทำรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55) การแต่งตั้งคณะทำงาน กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งที่ 3263/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจ...

Dec 21, 2012อ่านต่อ
กระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเครือข่ายข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงปี 2555 จากอุบัติการที่มีการแจ้งโรคอุบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น เดือนกรกฎาคมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้...

Dec 16, 2012อ่านต่อ
ข้อเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวาน

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเสนอข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาความ น่าเชื่อถือของหลักการตรวจวิเคราะห์ HbA1c สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเสนอข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาความ น่าเชื่อถือของหลักการตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในด้านวิชาการดังนี้ ๑. การพิจารณาควา...

Sep 27, 2012อ่านต่อ