สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา
ข้อเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวาน

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเสนอข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาความ น่าเชื่อถือของหลักการตรวจวิเคราะห์ HbA1c สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเสนอข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาความ น่าเชื่อถือของหลักการตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในด้านวิชาการดังนี้ ๑. การพิจารณาควา...

Sep 27, 2012อ่านต่อ
คู่มือการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา

คู่มือการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา วัตถุประสงค์ในการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา (Blood Glucose Meter หรือ BGM) เพื่อการตรวจคัดกรองและติดตามผลการรักษาโรคเบาหวาน ในปัจจุบันมีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยอย่างหลากหลายผลิตภัณ...

Sep 23, 2012อ่านต่อ
ผลการพิจารณาช่วยเหลือบุคลากรในห้องปฏิบัติการผู้ประสพอุทกภัย ปี 2554 วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

ผลการพิจารณาช่วยเหลือบุคลากรในห้องปฏิบัติการผู้ประสพอุทกภัย ปี 2554 วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 มีผู้แสดงเจตจำนงขอความช่วยเหลือจำนวน 329 ราย พิจารณาตามหลักฐานตามเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ มีหลักฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้ความช่วยเหลือเงินรายละ 3,000 บาท จำนวน 215...

May 15, 2012อ่านต่อ
กิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์ในงานประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 36

กิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์ในงานประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 วันที่ 23-26 เมษายน 2555 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเ...

Apr 28, 2012อ่านต่อ
ข้อมูลที่ควรนำมาพิจารณาในการทบทวน - ร่างเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข มกราคม 2555

ข้อมูลที่ควรนำมาพิจารณาในการทบทวน ร่างเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข มกราคม 2555 โดย วรรณิกา มโนรมณ์ 10 เมษายน 2555 ข้อมูลที่ควรนำมาพิจารณาในการทบทวน จำนวนเตียง ≠ ปริมาณงานของห้องปฏิบัติการ ชนิดของการทดสอบ ≠ระดับของส...

Apr 09, 2012อ่านต่อ