สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
แจ้งรับความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน จากวาตภัย

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสภาเทคนิคการแพทย์ผ่านคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.กรอกแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลื...

Sep 19, 2020อ่านต่อ
Active : Update 9 กันยายน 2563

Active: Update 9 กันยายน 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Sep 17, 2020อ่านต่อ
Active : Update 17 สิงหาคม 2563

Active: Update 17 สิงหาคม 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Aug 31, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการผลิตผล งานการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อนํามาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานในยุคที่มีโรคอุบัติใหม่ เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้...

Aug 31, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ...

Aug 17, 2020อ่านต่อ