สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา

รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมในนามเครือข่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิร...

Nov 30, -0001อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯ

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก อ่านร่างข้อบังคับในไฟล์แนบ และทำประชาพิจาร ณ์โดย Click Link ด้านล่างนี้ ทำประชาวิจารณ์

Nov 30, -0001อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อ รัฐมนตรีสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม 2554

Nov 30, -0001อ่านต่อ
Nov 30, -0001อ่านต่อ
สาส์นอวยพรปีใหม่ 2553

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2553 ผมในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีปัญหาอยู่ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื...

Nov 30, -0001อ่านต่อ