สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติให้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็น การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สืบเนื่องจาก การประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ฉบับใหม่) จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้างซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประกอบกับมีสมาชิกฯ ใช้มาตรา ๑๒(๒) แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่...

Nov 23, 2017อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการกฏหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นต่อ -ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนฯ พ.ศ.....(ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)

-ร่าง-ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... (ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) สืบเนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่จะ...

Nov 23, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็นต่อ ร่าง-พระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้เสนอข้อความคิดเห็นต่อ ร่าง-พระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... โดยสังเขป ดังนี้ (เนื้อหาทั้งหมดตามเอกสารแนบ) หลักการและเหตุผล มาตรา 1 - 4 เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม หมวด 1 คณะกรรมการระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ แ...

Nov 20, 2017อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำแบบสำรวจ เพื่อขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ

ด้วยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ โดย รศ.สมชาย วิริยะยุทธการ ประธานคณะอนุกรรมการฯ มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นด้านการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็ยข้อมูลในการวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาวิชาชีพ จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ แสดงค...

Nov 19, 2017อ่านต่อ
เส้นทางไปสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนามสอบกรุงเทพ สอบที่... ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177 สาย 16, 21, 50, 47, 76, 77, 141...

Nov 15, 2017อ่านต่อ