สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562

สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ร่วมงาน • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 956 คน • วิทยากรบรรยาย 20 คน • คณะทำงาน 46 คน • ผู้มารั...

Jan 06, 2020อ่านต่อ
02012563 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2566 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/1yu32xmK67PpXLgJ6RSbW0...

Jan 02, 2020อ่านต่อ
161262 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566

ประกาศ คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566 จำนวนกรรมการ ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร .............................................................. ด...

Dec 17, 2019อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 2563

-MTC-LA 01 รุ่นที่ 32 6-7 มกราคม 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ................................................................. - MTC-LA 01 รุ่นที่ 35 23-24 มกราคม 2563 @ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี .......................

Dec 15, 2019อ่านต่อ
14112562 ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 45/2562 เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อาศัยอำนาจตามมาตราตามความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2562 ออกประ...

Nov 14, 2019อ่านต่อ