สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Jun 16, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาฯ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563 โดยปร...

May 22, 2020อ่านต่อ
May 21, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ในระบบ Google form ดังลิงค์ด้านล่าง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างสูง https://forms.gle/R8M7xEBf2DatviF68

May 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

May 19, 2020อ่านต่อ