สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองปริญญา

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก และรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์ เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน

Sep 07, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. Line@ / 2. Face book Fan page / 3. Gmail กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 นายกสภาฯ ได้แต่งตั้งกรรมการสภาฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลงานด้านต่างๆ จำนวน 8 ชุด ดังนี้ 1. ...

Aug 31, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ บรรยาย "บทบาทของสภาเทคนิคการแพทย์ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์" ที่ จ.เชียงราย

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของสภาเทคนิคการแพทย์ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” โดยนายกสภาฯ ได้กล่าวถึงบทบาทของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่มีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สรุปได้ 5 ด้านด้ว...

Aug 25, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

ด่วน!!!!!! สภาเทคนิคการแพทย์ ให้ ความช่วยเหลือ สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ ได้รับความเดือดร้อน จาก ภัยน้ำท่วม โดยใช้เงินจากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับครั้งนี้ จะช่วยเฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประ...

Aug 22, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA

รายละเอียดการอบรม - MTC-LA 08 Plus รุ่น 10 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับ...

Aug 18, 2017อ่านต่อ