สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ รอบ 3/2560

สนามสอบขอนแก่น สอบที่ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามสอบกรุงเทพ สอบที่ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (แผนที่อย...

Nov 10, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรับเฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรับเฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เข้าสู่ฤดูกาลฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงเรื่องการรับนักศึก...

Nov 07, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำความเห็นต่อร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและการบริการสาธารณสุข และ พรบ.วิชาชีพเวชกรรม

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำความเห็นต่อร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข และ พรบ.วิชาชีพเวชกรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 55 บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให...

Nov 03, 2017อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 27/2560 เรื่อง กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศกำหนดอักษรย่อ “ทน.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งชายและ...

Oct 20, 2017อ่านต่อ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งประเทศ

Oct 13, 2017อ่านต่อ