สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 24/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ครั้งที่ 4)

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 24/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ครั้งที่ 4) ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์...

Jul 09, 2019อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากการร่วมประชุม The First Cambodian National Medical Laboratory Quality Conference โดย รองศาสตราจารย์.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่องเล่าจากการร่วมประชุม The First Cambodian National Medical Laboratory Quality Conference รองศาสตราจารย์.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญจาก Ministry of Health, Kingdom of Cambodia เข้าร่วมประชุม The First Cambodian National Med...

Jul 08, 2019อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 • ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. • ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ม....

Jul 08, 2019อ่านต่อ
ร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ...

ร่างนี้ผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกฏหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ แบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้ 1. หมวดทั่วไป ข้อ 1-2 2. หมวด 1 สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 3 3. หมวด 2 การฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ข้อ 4-9 4...

Jul 04, 2019อ่านต่อ
บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล โดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า และคำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล เขียนโดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า คำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ดาวโหลดเอกสารได้ที่เอกสารแนบ และสามารถเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์ได้ที่ http://mtc.or.t...

Jun 23, 2019อ่านต่อ