สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศ คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ประจำจังหวัด

ประกาศ คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ประจำจังหวัด โดยให้ผู้ประสานงานดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้ ๑. ประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ กับนักเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชนและคลินิกเทคนิคการแพทย์ ๒. ประสานนักเท...

Mar 08, 2019อ่านต่อ
Mar 05, 2019อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมีนาคม และเมษายน 2562

- LA 08 Plus รุ่นที่ 16 : 21 - 23 มีนาคม2562 @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigma ใ...

Feb 28, 2019อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00-16.00 น. 2....

Feb 25, 2019อ่านต่อ
ผู้มีรายชื่อ ต่อไปนี้ โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ด่วน!!!

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 30 มกราคม 2562

Jan 30, 2019อ่านต่อ