สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การอบรม MTC-LA 02 รุ่น 21 และ MTC-LA 09 รุ่น 4

- MTC-LA 02 รุ่น 21 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี (แบบฟอร์มจอง รร.อยู่ในไฟล์แนบ) - MTC-LA 09 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจ...

Jan 24, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 11-12

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ - ได้รับทราบนโยบายและผลการดำ...

Jan 22, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน เขตสุขภาพที่ 7-10

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน” วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ - ได้รับทราบนโยบายและผ...

Jan 22, 2018อ่านต่อ
แจ้งผลการทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 12 (2) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้วนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งผลการพิจารณาการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 1. สภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเรื่องและมีมติให้ดำเนินการ...

Jan 18, 2018อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญ...

Jan 10, 2018อ่านต่อ