สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 • ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. • ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ม....

Jul 08, 2019อ่านต่อ
ร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ...

ร่างนี้ผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกฏหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ แบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้ 1. หมวดทั่วไป ข้อ 1-2 2. หมวด 1 สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 3 3. หมวด 2 การฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ข้อ 4-9 4...

Jul 04, 2019อ่านต่อ
บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล โดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า และคำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล เขียนโดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า คำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ดาวโหลดเอกสารได้ที่เอกสารแนบ และสามารถเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์ได้ที่ http://mtc.or.t...

Jun 23, 2019อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ....

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำร่าง ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่...

Jun 07, 2019อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562

- LA 01 รุ่นที่ 31 : 8-9 กรกฎาคม 2562 ............................ - LA 09 รุ่นที่ 12 : 16 สิงหาคม 2562 ............................. - LA 02 รุ่นที่ 27 : 19-21 สิงหาคม 2562 ............................ - LA 08 Plus รุ่นที่ 18 : 19-21 กันยายน 2562 &quo...

Jun 06, 2019อ่านต่อ