สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

Apr 25, 2020อ่านต่อ
การปรับปรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามระเบียบที่สำนักงานก.พ. กำหนดไว้เดิม การปรับปรุงตำแหน่งต้องยุบรวมตำแหน่งเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอในการกำหนดตำแหน่งระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการรอบต่อไปของกระทรวงฯ ทั้งนี้อุปนายกฯ ได้ให้ความเห็นว่าควรทบทวนเสนอสำนักงานก.พ. ใหม่อีกครั้งให้เป็นแบบยกเ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศตำแหน่งข้าราชการตามมติ ครม 7 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 63 หลังรับตำแหน่ง นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล อุปนายกคนที่ 1 ได้ติดตามข่าวจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขได้ข้อมูลยืนยันว่าจำนวนตัวเลขตำแหน่งที่ขอบรรจุข้าราชการนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1,437 ตำแหน่งนั้น มาจากรายชื่อที่อยู่ในระบบก่อนวันที...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ประสานแพทยสภาทำประกันการติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน

ในการประชุมกรรมการสภาวาระ 6 ที่ 1/2563 คณะกรรมการสภาได้มีการหารือเรื่องการทำประกันให้กับนักเทคนิคการแพทย์กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 โดยมอบหมายให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์)ประสานกับนายกแพทยสภา (ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เ...

Apr 13, 2020อ่านต่อ
คำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะทำงานวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ได้จัดทำคำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการใช้ประโยชน์เพื่อสู้กับโรค COVID-19 ร่วมกัน อนุกรรมการวิชาการ ได้จัดทำคำแนะนำการเลือกใช้ PPE พร้อม...

Apr 05, 2020อ่านต่อ