สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 63

- MTC-LA 02 รุ่นที่ 30 : 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ................................................................. - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 19 : 19-21 มีนาคม 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส ...

Jan 26, 2020อ่านต่อ
01132563 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่...

Jan 13, 2020อ่านต่อ
สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562

สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ร่วมงาน • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 956 คน • วิทยากรบรรยาย 20 คน • คณะทำงาน 46 คน • ผู้มารั...

Jan 06, 2020อ่านต่อ
02012563 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2566 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/1yu32xmK67PpXLgJ6RSbW0...

Jan 02, 2020อ่านต่อ
161262 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566

ประกาศ คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566 จำนวนกรรมการ ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร .............................................................. ด...

Dec 17, 2019อ่านต่อ