สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ใกล้หมดเวลาแล้ว!!! ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2018 ส่งภายใน 15 กันยายน 2561 นี้

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2018 ประกอบด้วย 1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) 2. การผลิตผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R to R) 3. การคิดค้นนวัตกรรมท...

Sep 05, 2018อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูควำมรู้ทำงกำรวิจัย R to R ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขอรับเงินประจำตำแหน่...

Sep 03, 2018อ่านต่อ
รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ11 สภาวิชาชีพ แสดงจุดยืนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.......

สภาวิชาชีพโต้ ประเมินหลักสูตรทุก5ปี เพื่อปรับให้ทันสมัย ขนาดคุมเข้ม ปัญหายังอื้อ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์มติชน ถึงกรณีที่สภาวิชาชีพ 11 วิชาชีพ แสดงความไม่เห็นด...

Aug 26, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือน กันยายน

- LA 09 รุ่นที่ 7 : 7 กันยายน 2561 - LA 08 PLUS รุ่นที่ 15 : 20 - 22 กันยายน 2561 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Aug 21, 2018อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้ที่ 2/2561 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวน 906 คน ตามรายละเอียดแนบ ขั้นตอนต่อไปที่ผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ...

Aug 16, 2018อ่านต่อ