สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1 2 และ 3

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนิ...

Jan 09, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็น ต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่....)พ.ศ.......ในมาตรา 4 คำนิยาม "บริบาลเวชกรรม"

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งหนังสือถึงแพทยสภา แสดงความเห็น และความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นต้องถูกละเมิดสิทธิจากสาระในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในม...

Jan 04, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม อภิปราย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม อภิปราย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 “เทคนิคการแพทย์กับการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น...

Dec 29, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอปรับเพิ่มเงิน พตส. ให้นักเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอปรับเพิ่มเงิน พตส.ให้นักเทคนิคการแพทย์ ตามที่กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ...

Dec 27, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสาภฯ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภาฯ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางไปที่อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อร่วมประชุมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ...

Dec 25, 2017อ่านต่อ