สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2018 (ผ่านรอบแรก)

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2018 ที่ผ่านรอบแรก ประเภทผลงาน : CQI (จากจำนวนที่ส่ง 16 เรื่อง) โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร จ.ยโสธร ​​เรื่อง ​การพัฒนากระบวนการขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ในการลดความผิดพลาดของการบ่งชี้สิ่งส่งตรวจ โรงพยาบาลธรรม...

Oct 05, 2018อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศ สภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 เรียน สมาชิกเลขที่ ท.น. 1-13500 ด้วยสมาชิกบางท่านจะต้องใช้ใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้วในการแจ้ง หน่วยงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ส. / ขอรับเงินค่าตอบแทนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพท...

Oct 01, 2018อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแล้ว!!! การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/๒๕๖๑ กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 ที่ www.mtc.or.th วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ...

Oct 01, 2018อ่านต่อ
ประกาศขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อนุมัติวันที่ 26 กันยายน 2561 จำนวน 276 คน *** สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขที่ ทน. ของตนเองได้ที่ http://www.mtc.or.th/chk_lic_name.php

Sep 27, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 15

สถานที่ประชุม โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigma ในวันที่ 2 และในวันที่ 3 จะมีการใช้ โปรแ...

Sep 17, 2018อ่านต่อ