สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 6/2563 เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563

การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ หลังจากสมัครสอบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารห...

Mar 31, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการขยายเวลารับรองระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน สภาเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

Mar 27, 2020อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563- พ.ศ.2566 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 2563- พ.ศ.2566 รายละเอียดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1o5ZPlBt5saEXDPydOxbP_wpylubjThuv/v...

Mar 18, 2020อ่านต่อ
ประกาศผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งระบบออนไลน์ e-voting กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งระบบออนไลน์ e-voting กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566 รายละเอียดผู้ใช้สิทธิตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1mB4_f9j7bKR5u7P_O56V8IfTqTo6KCzO/vie...

Mar 17, 2020อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางประกาศ!!! ขอตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Mar 12, 2020อ่านต่อ