สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Active LA : Update 22 พฤศจิกายน 2563

Active: Update 22 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Dec 04, 2020อ่านต่อ
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดในหนังสือแนบ

Dec 02, 2020อ่านต่อ
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการ การยกเลิกสถาบันที่ทำการอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๑๕๖๓

รายละเอียดในเอกสารแนบ

Dec 02, 2020อ่านต่อ
Dec 02, 2020อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 292 คนนั้น บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบแล้วจึงขอประกาศรายชื่อ...

Nov 18, 2020อ่านต่อ