สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
เทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิต

โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิต เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์...

Dec 03, 2010อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Nov 21, 2010อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3_2553

ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3_2553 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

Nov 15, 2010อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ครั้งที่ 3-2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ครั้งที่ 3-2553 สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

Oct 14, 2010อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1) ขัอบังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2) ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ข้อบังคับการประชุม

Oct 11, 2010อ่านต่อ