สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Feb 17, 2009อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10-20 ปี ข้างหน้า”

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ทั้งระดับปริญญาตรี หลังปริญญา และวุฒิบัตรเฉพาะ...

Feb 16, 2009อ่านต่อ
Feb 16, 2009อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปี 2551 ค่ะ

แบบประเมินความพึงพอใจ ระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปี 2551 ที่ได้มีการทักท้วงเมื่อ 9 มกราคม2552 ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยส่งกลับมาที่ Inspect11@hotmail.com ค่ะ

Feb 05, 2009อ่านต่อ
ขอความร่วมมือนักเทคนิคการแพทย์ กรอกข้อมูลเพื่อประชุมงานเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ค่ะ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการธำรงรักษาและการสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทบทวนเรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ เรื่องตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รมต ช่วยแจ้งเมื่อ 20 มกราคม ว่า จะหาตำแหน่งมาบรรจุ ให้ ...

Jan 27, 2009อ่านต่อ