สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ด่วนที่สุด!!! ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ฯ ครั้งที่ 3/2551

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดความรู้ ได้จัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ และ ภาคเอกชน จำนวน 69 ราย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสภาเทคนิ...

Nov 11, 2008อ่านต่อ
การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.) ให้ ผู้ประกอบวิชาชีพสาขา เทคนิคการแพทย์ ที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่คราว และ ข้าราชการที่ยังไม่ได้บรรจุตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามที่...

Oct 24, 2008อ่านต่อ
การติดต่องานสารบรรณของสภาเทคนิคการแพทย์ผ่านทางโทรสารอิเลคโทรนิค (e - fax)

เนื่องจากต้องการให้ สภาเทคนิคการแพทย์(งานสารบรรณ) สามารถ รับโทรสาร ได้ตลอด 24 ชม. แม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน ทำให้สามารถติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์ได้ สะดวกมากขึ้น และเอกสารจะเก็บไว้ใน e-mail ค้นหาและส่งต่อไปยังนายกสภาและกรรมการสภา ได้สะดวก งาน...

Oct 24, 2008อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนครั้งที่ 3/2551

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2551 ด้วยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ประจำปี 2551 ในวันอาท...

Oct 24, 2008อ่านต่อ
แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ คัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองได้ลุกลามเป็นภาวะวิกฤติ มีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านรัฐบาลจนทำให้เกิดการนองเลือดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความแตกแยก และเกิดบาดแ...

Oct 09, 2008อ่านต่อ