สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Clinical and laboratory correlation)

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถเทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดได้ดังเอกสารแนบค่ะ

Nov 14, 2012อ่านต่อ
ด่วน!!! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2555 ณ สนามสอบส่วนกลาง

ด่วน!!! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2555 ณ สนามสอบส่วนกลาง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0Bw-kEgJWkHIpMms3ZjdpazNtc00/edit?pli=1 ค่ะ

Oct 16, 2012อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/๒๕๕๕

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการสมัครและสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบท้าย

Sep 17, 2012อ่านต่อ
สรุปการโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ(Thailand LA forum) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 “พัฒนาด้วยใจ มาตรฐานไทยยั่งยืน” โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สรุปการโครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ(Thailand LA forum) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 “พัฒนาด้วยใจ มาตรฐานไทยยั่งยืน” โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ดังเอกสารแนบ

Aug 09, 2012อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ LA forum ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ LA forum ครั้งที่ 1 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์ในเวลาราชการ

Jul 17, 2012อ่านต่อ