สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการพิจารณาและยกย่องจากสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553 ซ...

Jan 24, 2011อ่านต่อ
ประกาศสอบความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ประกาศสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

Jan 07, 2011อ่านต่อ
สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554 กระผมในนามของคณะกรรมสภาเทคนิคการแพทย์ ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ...

Dec 30, 2010อ่านต่อ
เทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิต

โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิต เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์...

Dec 03, 2010อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Nov 21, 2010อ่านต่อ