สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ ท.น.6963 ถึง ท.น.7582 สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดอ่านรายละเอียดตาม file ที่แนบ ผู้ที่ต้องการมอบอำนาจให...

Oct 01, 2006อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการพิจารณาและยกย่องจากสภาวิจัยแห่งชาติให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553 โด...

Nov 30, -0001อ่านต่อ

รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมในนามเครือข่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิร...

Nov 30, -0001อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯ

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก อ่านร่างข้อบังคับในไฟล์แนบ และทำประชาพิจาร ณ์โดย Click Link ด้านล่างนี้ ทำประชาวิจารณ์

Nov 30, -0001อ่านต่อ